KÄSITTEISTÄ JA KESKUSTELUSTA

Posted on by 0 comment

Lukiessani Eerika Hedmanin aiempaa mielenkiintoista blogikirjoitusta koskien kosmopoliittista viestintää jäin miettimään, kuinka erilaisia määritelmiä esimerkiksi interpersonaalisesta tai kulttuurienvälisesä viestinnästä onkaan. Barnett Pearcen mukaan interpersonaaliseen tai kulttuurienväliseen viestintään perustuva vuorovaikutusosaaminen maailmassa, jossa eletään keskellä mm. etnisten ryhmien, uskontojen ja maailmanpolitiikan konfliktia, ei ole riittävää. Sen sijaan hänen mukaansa tarvitaan sitoumusta yhteisen merkityksen rakentamiseen. Tällöin emme Pearcen mukaan myöskään vähättele tai pyri muuttamaan toisen todellisuutta, koska kokisimme, että omamme on jotenkin parempi. Puheviestinnän opettajan ja tutkijan näkökulmasta on hämmentävää ajatella, etteikö interpersonaalisen viestinnän teoriakenttä kattaisi ja käsittelisi nimenomaan tätä ilmiötä – yhteisen, tai jaetun, merkityksen luomista. Toisaalta taas kulttuurienvälisen viestinnän näkökulmasta etnosentrismin käsitteen (oman näkökulman näkeminen muita parempana) käsittely on varmasti eräs tutkimuksen ja opetuksen keskeisimmistä elementeistä.

Malgorzata Lahti puolusti 24.10.2015 erittäin ansiokkaasti väitöskirjaansa Communicating Interculturailty in the Workplace, ja useat keskeisimmistä kysymyksistä väitöstilaisuudessa olivat juuri erilaisten käsitteiden määrittelyyn ja soveltamiseen liittyviä. Lahti käyttää väitöskirjassaan käsitettä ’interculturality’, jolle ei ole vielä ainakaan laajemmassa käytössä olevaa järkevää suomennosta, mutta joka heijastaa ja kiteyttää hyvin tämän hetken näkemyksiä kulttuurienvälisestä viestinnästä nimenomaan interpersonaalisesta näkökulmasta. Keskustelu väitöstilaisuudessa oli mitä oivallisin esimerkki siitä, millaisiin suuntiin rakentava ja oivaltava keskustelu käsitteistä ja niiden määrittelystä voikaan viedä.

Käsitteiden määrittely ja tarkastelu eri näkökulmista on tärkeää ja oman tieteenalammekin kannalta erittäin relevanttia. Erityisesti kulttuurienvälisen viestinnän puolella on juuri nyt käynnissä erilaisten käsitteiden, kuten kansainvälinen, kulttuurienvälinen, monikulttuurinen ja niin edelleen, pöllyttäminen ja kriittinen tarkastelu, joka aivan varmasti vie sekä puheviestinnän että kulttuurienvälisen viestinnän tieteenaloja eteenpäin. Sikäli kun voidaan edes kahdesta eri tieteenalasta edes puhuakaan ;). Märittelykysymys sekin.

Työskentelen puheviestinnän opettajana Jyväskylän yliopiston kielikeskuksessa. Työskentely kielitieteilijöiden ja kielen asiantuntijoiden kanssa on samaan aikaan haastavaa ja erittäin antoisaa. Olemme lingvistien ja esimerkiksi kirjoitusviestinnän opettajien kanssa päässeet keskustelemaan paljon esimerkiksi vuorovaikutusosaamisen käsitteestä ja löytäneet hyvin antoisia jaetun ymmärryksen kohtia, joiden hedelmiä jo nyt yliopiston viestintä- ja kieliopinnoissa poimitaan. Teija Lukkari ja Päivi Torvelainen ovat Yliopistopedagogiikka-lehden artikkelissaan raportoineet konkreettisia kokemuksiaan tästä yhteistyöstä. Artikkelissaan he toteavat, kuinka ”Kurssilta saamamme kokemuksen mukaan tiedeyhteisön viestintäkäytänteiden opetuksessa kirjoitus- ja puheviestinnän yhdistäminen on hedelmällistä. Niiden jakaminen eri kursseille on keinotekoista ja nykyisen laajan tekstikäsityksen vastaistakin. Tekstilajin ja vuorovaikutusosaamisen käsitteet sekä työskentelyn prosessimaisuus sopivat molempien oppiaineiden pedagogiikkaan.”

Yhteisten käsitysten neuvotteleminen vaatii kuitenkin aikaa, eikä yhteistä ja jaettua käsitystä esimerkiksi interpersonaalisesta viestinnästä tai vuorovaikutusosaamisesta aina ole edes tarkoituksenmukaista pyrkiä löytämään. Tähän pätee mielestäni hyvin Eerikan blogitekstissään esittelemän Barnett Pearcen ajatus siitä, että olisi tärkeää pyrkiä ymmärtämään, että ”oma tapamme toimia ja elää on lokaalisti konstruoitu todellisuus ja on olemassa monia muita todellisuuksia”.

Puheviestintäkin on tieteenala, joka lainaa muualta, soveltaa ja kehittää omaa teoriakenttäänsä vuorovaikutuksessa muiden tieteenalojen kanssa. Se, mitä itse kukin ymmärrämme vuorovaikutuksella, viestinnällä, interpersonaalisella viestinnällä tai kulttuurienvälisellä viestinnällä on myös neuvottelun ja yhteisen vuorovaikutuksen tulosta. Kun puheviestinnän asiantuntijoina lähdemme keskustelemaan ja esimerkiksi popularisoimaan omia käsityksiämme ja käsitteitämme, on hyvä muistaa, että meidän tulisi olla valmiita keskustelemaan käsitteistä myös sellaisten henkilöiden kanssa, jotka tulevat aivan toisesta todellisuudesta. Jos ja kun tähän lähdemme, on syytä varautua iloisiin oivalluksiin ja jaettuun innostukseen, mutta myös pettymyksiin, jotka syntyvät siitä, kun yhteistä ja jaettua ymmärrystä ei syystä tai toisesta saavutetakaan. Allekirjoittaneella on edelleen selkeitä muistikuvia muutamista eri alaa edustavista tieteellisistä tapahtumista, joissa leuka on painunut rintaan ja ajatuksissa on lähinnä pyörinyt vanha suomalainen sanonta: pitäkää tunkkinne. Valitettavasti tunkin heittäminen toiselle hiekkalaatikolle ilman johdantoa, kunnon perusteluja ja rakentavaa dialogia ei useinkaan johda noihin edellä kuvatun kaltaisiin ilahduttaviin oivalluksiin tai innovatiivisiin tutkimus- tai opetusideoihin.

On hyvä muistaa, että esimerkiksi vuorovaikutusta tutkitaan hyvin monella tieteenalalla ja hyvin monilla metodeilla ja että käsitteen alla voi olla todella monenlaisia tutkimuskohteita, otteita, teorioita ja näkökulmia. Mutta, kuten monet Prologoksen blogikirjoittajat ovat todenneet jo moneen otteeseen, meillä puheviestijöillä on paljon annettavaa sekä teoreettisesti että erilaisiin käytännön sovelluksiin elämän eri alueille. Vaikka emme omistakaan omaa tieteenalaamme, olemme silti sen (ylpeitä) edustajia.

Lotta Kokkonen
FT, yliopistonopettaja
Jyväskylän yliopiston kielikeskus

Category: Uncategorized

KUINKA PITÄÄ KURSSI SELKEÄNÄ TYÖELÄMÄN MERENKÄYNNISSÄ?

Posted on by 0 comment

Työelämä käy läpi murrosta sekä työyhteisöjen työtavoissa että prosessien uudistamisessa. Lähiaikojen ajankohtaisia puheenaiheita ovat olleet muun muassa valtakunnallisesti heikot talousnäkymät, kasvava työttömyys ja jatkuvat organisaatiouudistukset. Resursseja leikataan, mutta samaan aikaan organisaatioiden on pystyttävä tarjoamaan laadukkaita palveluita asiakkailleen alasta riippumatta. Työpaikkoja voi olla hankala löytää tai voi olla haasteellista perustella oma tarpeensa työnantajalle. Tämä ei sinänsä ole mitään uutta, mutta aiheet ovat mietityttäneet itseäni paljon viime aikoina. Työskentelen sosiaali- ja terveysalalla kuntaorganisaatiossa. Tällä kentällä myrskyää nyt kovasti. Nyt jos koskaan on aika pohtia, mihin suuntaan omaa paattia haluaa luotsata.

Kirjoittaessani tätä pohdintaani ajattelen erityisesti alamme opiskelijoita ja työuraansa aloittelevia ammattilaisia – suuntaankin kirjoitukseni nyt teille. Heijastan kokemuksiani samalla omasta työstäni julkisorganisaation suunnittelutehtävissä. Olen puhunut lähivuosina alamme foorumeilla esimerkiksi oman urapolun löytämisestä, osaamisen monipuolisuudesta ja erilaisista puheviestinnän ammattilaisen työmahdollisuuksista. Jotta puhe ei jäisi pelkän puhtaan horisontin maalailuksi, heitän kartalle nyt ripauksen realismia ja kurssinlaskentataitoa.

Puheviestinnän teemapäivässä Helsingissä pohdittiin tänä syksynä muun muassa puheviestinnän asiantuntijuuden brändäämisen tarvetta sekä niitä työkaluja, joita työelämässä tarvitsemme. Mielestäni näinä aikoina korostuu erityisesti se, että meidän on ammattilaisina jäsenneltävä vähintään itsellemme ne osa-alueet, joilla osaamisemme on ja joiden parissa haluamme työskennellä. Työnantajaani koskettavan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä olen palannut näiden pohdintojen pariin jälleen, kun tehtävänkuvia jäsennellään uudelleen. Kilpailu työpaikoista kiristyy edelleen, eikä työllistyminen opintojen jälkeen ole itsestäänselvyys meidänkään alallamme. Muutoksessa on löydettävä ne paikat, joissa oma osaaminen on työnantajalle aarrearkku. Ja samalla säilytettävä sen arkun arvo myös omalle itselle.

Miten tuota omaa ammattilaisarvoa voi jäsennellä? Kuinka erotan omat vahvuudet ja tuon niitä työelämään? Muutokset tuntuvat tulevan niin nopeaan tahtiin, ettei kaikkeen ehdi tarttua. Ei se mitään. Minua on auttanut muutamien lähtökohtien jäsentäminen niin työnhaussa kuin tehtävänkuvan uudelleen rakentamisessa. Kokosin niistä pienen listan:
•    Titteli on lopulta vain omien vahvuuksien summa. Etsi uutta ja haistele mahdollisuuksia, älä takerru ”viestintä”-sanalla lokeroituihin työpaikkoihin. Työtä on piilossa muuallakin.
•    Kaikkea ei ole tarpeen osata. Keskity siis siihen, mistä olet kiinnostunut ja mihin olet panostanut. Hahmottele osaamisesi alueita, tämä helpottaa itsesi markkinointia. Esim. portfoliosta on hyötyä.
•    Työssäoppimispaikka – raha vai työkokemus? Moni työnantaja arvostaa työkokemusta ja organisaation mainetta CV:ssä. Käy kauppaa osaamisestasi, mieti mitä saat.
•    Hae osaamistasoltaan vaativia työtehtäviä. Työnantaja voi hakea yli-ihmiseltä kuulostavaa supersankaria. Usein hyvin jäsennelty osaamisesi kiinnittää huomion. Kokeile kepillä jäätä rohkeasti ja iske haastattelussa puheviestinnän osaamisellasi.
•    Verkostoidu ja hanki suosittelijoita, hyödynnä sosiaalista mediaa.
•    Kuinka lopulta luon oman tittelini sisällön? Tartu haasteisiin ja anna lupa kokeiluille. Pidä omat tavoitteet kirkkaina ja tarjoa työnantajalle itse ajankohtaisia kehittämiskohteita. Luo näillä polkua kohti päämäärää. Työhön ja työtehtäviin kasvaa, mikä kehittää omaa osaamista.

Pohtiessani omaa ammattilaiskuvaani palasin ajattelemaan hetkeksi, mikä on alallamme tätä päivää. Viestinnän ja vuorovaikutuksen tärkeyteen työelämässä ollaan heräämässä yhä enemmän. On esitetty, että tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän vuorovaikutteisia työtapoja ja palveluprosesseja. Tämä antaa hyvän pohjan miettiä, mitä osaamista juuri minulla olisi antaa tähän tarpeeseen. Esimerkiksi julkisorganisaatiot eläköityvät nopeasti, tuoreita osaajia kaivataan tulevaisuudessa. Kovista leikkauksista huolimatta asiakkaiden tarpeet ja näihin tarpeisiin liittyvä työ eivät lopu.

Työelämän muutokset näyttävät kiihdyttävän tahtiaan. Sen vuoksi onkin hyvä seilata kartta hollilla. Haasteellisuudestaan huolimatta koen, että tällaiset myrskyt kehittävät merenkäyntitaitojamme puheviestijöinä. Osaamme ehkä ennakoida asioita entistä paremmin ja löytää itsellemme ne parhaat väylät navigoida urapolullamme. Työttömyys, taloustilanne ja muut haasteelliset aiheet eivät häviä keskusteluista varmaan koskaan, mutta olen kuitenkin huomannut, että samaan aikaan alamme ammattilaiset ovat löytäneet itselleen erilaisen kirjon työpaikkoja, luoneet uusia yrityksiä ja vahvistaneet ammattikuntamme jalansijaa työelämässä.

Matkalla tarvitaan hyvää tuuria ja realistista ajattelua, mutta ennen kaikkea uskoa omaan osaamiseen. Mielestäni tekee ihan hyvää antaa välillä tukkapöllyä erinäisille lausutuille totuuksille, käsityksille tai julkisen keskustelun aiheille. Tätä kautta voin löytää uusia väyliä toimia ja ajatella. Vaikka haasteita tulee vastaan, listani tärkein ohje on aina itselleni ja myös teille: Nauti omasta matkasta.

Ajatuksiani tarkemmin puheviestinnästä kunta-alan suunnittelijan työssä löydät halutessasi tästä (julkaistu Puheviestinnän vuosikirjassa Prologissa 2014).

Elina Antikainen
Suunnittelija
Imatran kaupunki, hyvinvointipalvelut

Category: Uncategorized

PUHEVIESTINTÄTIEDE KÄYTÄNNÖSSÄ – PUHEVIESTINNÄN TEEMAPÄIVÄ 9.10.2015

Posted on by 0 comment

Puheviestintätiede käytännössä – teema, johon päädyimme Prologos ry:n johtokunnan kokouksessa keväällä 2015. Keskustelimme teemasta ja otsikosta pitkään, tavoitteenamme oli luoda tapahtuma, joka kiinnostaisi mahdollisimman montaa puheviestinnän asiantuntijaa.

Voisin todeta, että me onnistuimme tavoitteessamme ja kiitos siitä kuuluu kaikille päivään osallistuneille.  Teemapäivään 9.10.2015 ilmoittautui ennätysmäärä osallistujia, kaiken kaikkiaan 123. Muutama peruutus tuli, mutta niin tuli myös jälki-ilmoittautuneita, joten paikalla Tieteiden talolla Helsingissä oli meitä puheviestijöitä paljon.

Päivä alkoi paneelikeskustelulla, jossa mukana olivat tiedottaja Tommi Aho, kehitysjohtaja Vilja Laaksonen, vuorovaikutusvalmentaja Pauliina Perttuli ja professori Maarit Valo. Paneelin puheenjohtajana toimi professori Pekka Isotalus. Panelistit keskustelivat puheviestintätieteestä käytännössä ja esille nousi mm. tieteen ja käytännön törmäyttäminen, tutkimustiedon kaupallistaminen, tutkivan kehittämisen tekeminen puheviestinnässä ja se, kuka tutkii Suomessa mitäkin ja miten puheviestinnän teoriat kehittyvät. Panelistit pohtivat myös Prologos ry:n roolia ja merkitystä tieteen ja käytännön toimijoiden yhdistämisessä ja puheviestinnän osaamisen brändäämisessä.

Paneelin jälkeen osallistujat siirtyivät työryhmiin, joita oli kolme. Koulutus ja konsultointi -työryhmässä puheenjohtajana toimi FM, puheviestinnän yliopisto-opettaja Johanna Järvelin-Suomela. Tutkimus ja julkaiseminen -työryhmää johtivat FT Sanna Herkama ja FT Jonna Koponen. Työelämä ja viestintäasiantuntijuus -työryhmä oli osallistujamäärältään teemapäivän suurin työryhmä, ja siinä puhetta johtivat FM, tohtoriopiskelija Eveliina Pennanen ja FT, YTM kehitysjohtaja Vilja Laaksonen. Kaikkien työryhmien toiminnasta löytyy lisätietoja Prologos ry:n nettisivuilta ja Prologoksen viimeisimmästä jäsentiedotteesta.

Työryhmien jälkeen kokoonnuimme jälleen yhteen ja saimme kuulla tiivistelmät työryhmissä käydyistä alustuksista ja keskusteluista. Teemapäivän ohjelma oli tiivis, mutta antoi kuitenkin mahdollisuuden käydä innostavia keskusteluita ajankohtaisista puheviestinnän asioista. Saimme paljon positiivista palautetta sekä teemasta että järjestelyistä. Tieteiden talo oli mitä mainioin paikka tällaiselle tilaisuudella, ja yhteistyö sujuikin mutkattomasti.

Seuraava Prologos-tapaaminen onkin sitten Tampereella, jossa pidetään yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous maanantaina 7.12. klo 12.15. Tervetuloa! Mikäli et pääse sinne mukaan, tavataan viimeistään ensi syksynä Puheviestinnän päivillä. Silloin on luvassa kaksi päivää antoisaa ja mielenkiintoista puheviestinnän asiaa!

Johanna Järvelin-Suomela
Puheviestinnän yliopisto-opettaja, Tampereen yliopiston kielikeskus
Prologos ry:n sihteeri

Category: Uncategorized

KOSMOPOLIITTISTA VIESTINTÄÄ JA VUOROVAIKUTUSTA LUOMASSA

Posted on by 0 comment

Kumpi on traumatisoivampaa: se, että ajat polkupyörällä, kaadut ja murrat jalkasi vai se, että ajat polkupyörällä, joukko jengiläisiä käy päällesi, kaatavat ja pahoinpitelevät sinut, jonka seurauksena jalkasi murtuu? Lopputulema on molemmissa tapauksissa sama, sinulla on murtunut jalka. Tai kumpi on traumatisoivampaa: se, että talosi syttyy tuleen ja palaa maan tasalle metsäpalon seurauksena vai se, että joku heittää taloosi polttopullon, jonka seurauksena talosi palaa maan tasalle? Edelleen lopputulema on sama, talosi on palanut maan tasalle.

Edellä mainittuja esimerkkejä puitiin noin 50 hengen voimin tämän vuoden CMM-konferenssissa Münchenissä syyskuussa 2015. CMM viittaa puheviestinnän teoriaan Coordinated Management of Meaning, jonka ympärille on rakentunut akateemikoiden ja kehittäjien yhteisö CMM Institute for personal and social evolution. Instituutti järjestää kerran vuodessa noin kaksipäiväisen konferenssin, joka tänä vuonna oli ensimmäistä kertaa Euroopassa.

Konferenssin teemana tänä vuonna oli Cosmopolitan communication, josta mm. Barnett Pearce on kirjoittanut kirjassaan Communication and human condition. Hänen mukaansa interpersonaaliseen tai kulttuurienväliseen viestintään perustuva vuorovaikutusosaaminen maailmassa, jossa eletään keskellä mm. etnisten ryhmien, uskontojen ja maailmanpolitiikan konfliktia, ei ole riittävää. Näiden isojen, kompleksisten ongelmien ratkomiseen tarvitaan kosmopoliittisen viestinnän muotoja.  Kosmopoliittisen viestinnän saavuttamiseksi tarvitaan sitoumusta yhteisen merkityksen rakentamiseen. Tällöin ymmärrämme, että oma tapamme toimia ja elää on lokaalisti konstruoitu todellisuus ja on olemassa monia muita todellisuuksia. Tällöin emme vähättele tai pyri muuttamaan toisen todellisuutta, koska kokisimme, että omamme on jotenkin parempi.

Itselleni yksi konferenssin antoisimpia key note -puhujia oli Paul K. Chappell, joka on Irakin sotaveteraani ja on oman kokemuksensa virittämänä perehtynyt traumoihin ja niiden käsittelyyn. Hänen viestinsä oli, että mikäli ihmiskuntana haluamme siirtyä kosmopoliittisen viestinnän muotoihin, on meidän ymmärrettävä enemmän traumoista, siitä miten ne syntyvät ja mikä niiden perimmäinen luonne on.

Palatakseni alun esimerkkiin, useimmat meistä luultavasti vastaavat, että molemmissa tapauksissa jälkimmäinen vaihtoehto tuntuu traumatisoivammalta. Miksi näin on, vaikka lopputulema on sama? Koska Chappellin mukaan suurin pelkomme on joutua toisen ihmisen aggression kohteeksi, oli se tarkoituksellista tai ei. Aggressiota on niin henkinen kuin fyysinen väkivalta. Siksi muun muassa esiintyminen saattaa jännittää, koska tilanteeseen liittyy riski julkisesta nöyryytetyksi tulemisesta.

Sekä ihmisen osoittaman aggression uhriksi joutuminen että sen osoittaminen traumatisoi. Aggression osoittaminen ei lähtökohtaisesti ole ihmisille luonnon mukaista, sillä se haittaa aivojen ja sinänsä koko ihmiskunnan kehitystä. Siksi meillä onkin käytössä useita epäinhimillistämisen mekanismeja (dehumanization).

Chappell mainitsi kolme epäinhimillistämisen strategiaa: psykologisen, moraalisen sekä mekaanisen etäännyttämisen keinot. Psykologisella etäännyttämisellä tarkoitetaan sitä, että annamme toisille ihmisille erilaisia nimikkeitä, jotka leimaavat ja toimivat ikään kuin suojelumekanismina. Esimerkiksi terroristia tai vaikkapa pakolaista kohtaan on helpompi osoittaa vihamielisyyttä, koska käyttämämme termi jo etäännyttää meidät ”heistä”.

Moraalisella etäännyttämisellä tarkoitetaan tyypillistä hyvä-paha -asetelmaa. Chappell esimerkiksi kertoi armeija-ajoistaan, kun sotilaille syötettiin tarinaa, kuinka irakilaiset eivät huolehdi perheistään ja lähinnä vain raiskaavat naisia. Tällaisella tarinalla tuettiin käsitystä siitä, että ne toiset ovat perin pohjin pahoja ihmisiä, jolloin sotilaat ovat itse asiassa hyvällä asialla. Näin pyrittiin ehkäisemään sotilaiden traumatisoitumista. Esimerkkejä moraalisen etäännyttämisen keinoista on valitettavasti monet internetin kommenttiketjut pulloillaan. Mekaanisen etäännyttämisen taktiikasta Chappell kertoi yksinkertaisen esimerkin: pommin pudottaminen taivaalta on sotatilanteessa vähemmän traumatisoivaa kuin toisen ampuminen lähietäisyydeltä.

Aggressioon perustuvaa pelkomekanismia sekä erilaisia epäinhimillistämisen taktiikoita on helppo käyttää hyväksi propagandassa, joka on sosiaalisen median myötä muuttunut yhä vaikeammin havaittavaksi. Chappellin puheenvuoro sai ainakin itseni totisesti ajattelemaan, miten helposti erilaiset epäinhimillistämisen keinot ovat joko tietoisesti tai tiedostamatta käytössä joka päivä erilaisissa medioissa. Miten helposti viestimme värittyvätkään kielikuvilla, jotka ovat jo valmiiksi latautuneita tietyistä käsityksistä. Ja samalla miten inhimillistä onkaan suojella itseämme traumalta, jolloin eksymme luomaan noita (valheellisia) mielikuvia. Näen trauman erityisesti vuorovaikutuksessa konstruoituna prosessina. Tällöin on tärkeää tarkastella kriittisesti sitä, miten ihmisten perimmäiseen pelkomekanismiin pyritään vaikuttamaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Pekka Isotalus kirjoitti blogipostauksessaan kriittisyydestä ja suvaitsevaisuudesta puheviestinnän arvoina. Kirjoituksessaan Isotalus otti myös kantaa siihen, ettei näihin arvoihin kohdistuvia loukkauksia tulisi hyväksyä. Puheviestintä tarjoaa oivat työkalut ymmärtää ja tarkastella, miten tietyt merkitykset syntyvät ja mitkä niiden taustamekanismit ovat. Nykyisessä maailmassa tarvitaan yhä enenevissä määrin osaamista asioiden ja ihmisten toiminnan eri puolten ja syiden kriittiseen tarkasteluun. Tarvitsemme yhä enemmän puheviestinnän asiantuntijuutta tarttua epäkohtiin, nostaa esille ristiriitaisuuksia, tuoda esille tarinoiden toinen puoli sekä kyseenalaistaa väitettyjä ja oletettuja totuuksia. Mielestäni puheviestinnän asiantuntijat voisivatkin pitää hieman isompaa ääntä, kun maailmanlaajuisia haasteita koetetaan yhdessä ratkoa.

Eerika Hedman
Puheviestinnän tohtoriopiskelija
Jyväskylän yliopisto

Category: Uncategorized

VUOROVAIKUTUKSEN NÄKYVÄKSI TEKEMINEN: EETTISTÄ TOIMINTAA VAI ITSESTÄÄN SELVYYKSIEN TOISTAMISTA?

Posted on by 4 comments

Yksi tyypillisimmistä syksyn alkamisen merkeistä on uutuus- tai suosikkisarjojen paluu televisioruutuihin. Tänä syksynä parhaille lähetysajoille on ilmaantunut enenevässä määrin ihmissuhteiden rakentumiseen ja niihin liittyvien ongelmien ratkomiseen paneutuvia kotimaisia ohjelmia. Esimerkiksi Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa seurataan viime syksyn tavoin toisilleen tuntemattomien ihmisten avioliittojen alkutaivalta. Nyt tai ei koskaan -uutuusohjelmassa puolestaan seurataan, onko viidentoista ihmisen muodostamasta parviälystä hyötyä henkilöille, jotka ovat elämässään vaikean päätöksentekotilanteen edessä. Itse lukeudun molempien ohjelmien katsojakuntaan, sillä niihin sisältyy varsin kiinnostavia vuorovaikutukseen kytkeytyviä kysymyksiä.

Katselukokemusten perusteella itseäni on alkanut mietityttämään, miten ohjelmissa on otettu huomioon vuorovaikutussuhteiden ja -osaamisen kehittymiseen liittyvät tekijät. Ensitreffit alttarilla -ohjelman osalta itselleni on muodostunut käsitys, että esityö avioparien yhteensopivuuden mahdollistamiseksi on pyritty tekemään huolella. Asiantuntijat ovat selvittäneet esimerkiksi ohjelmaan valittujen kumppanimieltymyksiä, parisuhdehistorian taustoja sekä ajatuksia ja odotuksia itsestä ja parisuhteesta. Ohjelmassa ei ole kuitenkaan mielestäni vielä selkeästi avattu, miten pareja on autettu ennen avioliittoa ja sen aikana rakentamaan perustaa kestävälle parisuhteelle sekä hiomaan omia vuorovaikutustaitojaan. Onko parien kanssa esimerkiksi käsitelty, millaiset viestinnälliset tekijät ovat yhteydessä luottamuksen rakentumiseen? Onko heitä ohjattu antamaan sekä vastaanottamaan palautetta ja sosiaalista tukea toisilleen, kun uusi elämäntilanne ahdistaa tai jommankumman käyttäytyminen ei miellytä? Entä onko pareja ohjattu miettimään, millaisia vuorovaikutukseen liittyviä jännitteitä (esim. autonomisuus-riippuvaisuus, samankaltaisuus-erilaisuus, ennustettavuus-yllätyksellisyys) suhteissa todennäköisesti ilmenee ja miten niitä on mahdollista hallita? Ohjelman pariskunnat sekä asiantuntijat kyllä pohtivat näitä asioita osaltaan ääneen, mikä tuo tärkeät vuorovaikutukseen liittyvät ilmiöt läsnäoleviksi. Tästä huolimatta olen jäänyt miettimään: onko ohjelmaan sisäänkirjoitettu oletusarvo, että kaikilla valituilla pariskunnilla on jo valmiiksi riittävät vuorovaikutustiedot ja -taidot, joiden avulla heidän on mahdollista rakentaa kestävää parisuhdetta myös poikkeuksellisissa olosuhteissa?

Nyt tai ei koskaan -ohjelman osalta olen erityisesti pohtinut, miten parviälyyn osallistuneita ihmisiä on ohjattu toimimaan ryhmässä sekä autettavien ihmisten ja heidän lähipiiriensä kanssa, jotta lopputuloksena olisivat mahdollisimman hyvät päätökset. Itselleni on muodostunut käsitys, että parviälyn hyödyllisyyden nähdään ohjelmassa perustuvan riittävän monen ihmisen yksilölliseen viisauteen ja autettavien henkilöiden haastattelemiseen kuin niinkään ryhmän jäsenten keskinäiseen vuorovaikutukseen. Vaikka ohjelman kotisivuilla kerrotaan avoimen vertaistyöskentelyn olevan parhaimmillaan kollektiivista älykkyyttä, ryhmässä tapahtuvan vuorovaikutuksen merkitystä ei ole itse ohjelmassa tarkasti avattu. Sen sijaan ohjelmassa on keskitytty antamaan katsojille tietoa autettavan ihmisen elämäntilanteesta. Olisi kuitenkin varsin kiinnostavaa nähdä enemmän kuvamateriaalia siitä, miten parven päätökset ovat käytännön vuorovaikutuksessa syntyneet ja miten parvi on ratkaissut keskinäisiä konflikteja.

On mahdollista, että vuorovaikutussuhteisiin ja -osaamiseen liittyvät tekijät on otettu molempien ohjelmien teossa huomioon. Itse kuitenkin toivoisin, että kyseiset näkökulmat tehtäisiin mahdollisimman näkyviksi myös katsojille, jotka peilaavat ohjelmien antia omiin elämäntilanteisiinsa. On mielestäni aiheellista kysyä, onko riskialtista tarjota katsojille sellainen käsitys, että erilaisten elämänkokemusten yhteen tuominen sekä sopivan kokoinen parvi ovat avain oikeanlaisiin päätöksiin? Tai että avioliitto-ohjelmaan valitut henkilöt eivät tarvitsisi käytännön parisuhdeviestintäänsä poikkeuksellisissa olosuhteissa aivan erityistä tukea? Haastankin tässä niin katsojia, toimittajia kuin myös nykyisten ja tulevien ihmissuhdeohjelmien tekijöitä pohtimaan, mitkä asiat ovat lopulta tärkeitä tehdä ohjelmissa näkyviksi ja keskusteltaviksi. Lisäksi kannustan puheviestinnän asiantuntijoita osallistumaan tällaisten ohjelmien kehittämiseen ja niitä koskeviin keskusteluihin tuoden näkyväksi sen, mikä meille on jo tuttua – mikään vuorovaikutukseen liittyvä asia ei ole itsestään selvyys.

Maija Peltola
Puheviestinnän tohtorikoulutettava, FM
Tampereen yliopisto

Category: Uncategorized

PUHEVIESTINTÄ KRIITTISYYDEN JA SUVAITSEVAISUUDEN PUOLESTA

Posted on by 0 comment

Puheviestinnän asiantuntijana saattaa helposti erehtyä ajattelemaan, että oman toiminnan ihanteena tulisi olla jokin neutraali ja objektiivinen viestinnän edistäminen tai että oma tieteenala yliopistossa olisi jotenkin arvovapaata. Mielestäni puheviestinnällä kuitenkin on sisäänrakennettuja, pysyviä arvoja, joita meidän tulee vahvistaa toiminnallamme.

Puheviestinnän juuret ovat antiikin retoriikan teorioissa. Kuten historiasta hyvin tiedämme retoriikan oppeja voi käyttää sekä hyvien että pahojen päämäärien puolesta. Modernin puheviestintätieteen juuret ovat Yhdysvalloissa, jossa tieteenala nojaa vahvasti vapaan puheoikeuden ja demokratian ihanteeseen. Ihanteellisessa demokratiassa jokaisella on mahdollisuus ja kykyä ilmaista ajatuksiaan puhumalla. Demokratiassa voidaan käydä väittelyä, mutta paras argumentti voittakoon. Tähän ihanteeseen myös nojaa se, että Yhdysvalloissa puheen opettamisella ja tutkimuksella on niin vahvat perinteet.

Argumentointi on siis aina ollut puheviestinnän keskeisimpiä oppisisältöjä. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa sekä hyviä argumentoijia että kriittisiä argumentoinnin kuuntelijoita, analysoijia. Ihanteena on monipuolinen, aukoton perusteleminen. Sen vastakohtana voi  pitää populistista argumentointia, joka on useimmiten kärjistävää, yksisuuntaista ja yksinkertaistavaa. Hyvillä viestintätaidoilla varustetun kansalaisen tulisi myös kyetä erittelemään kuulemiaan argumentteja ja näkemään niiden mahdolliset puutteet. Tutkimukset kriittisen ajattelun opetuksesta osoittavat, että argumentoinnin opettaminen on yksi parhaista metodeista lisätä kriittistä ajattelua.  Puheviestinnän asiantuntijalla pitääkin olla kykyä kriittiseen ajatteluun, jotta hän kykenee argumentoinnin analyysiin, ja hänen oman toimintansa pitäisi edistää kriittistä kuuntelemista ja laadukasta perustelemista. Puheviestintään siis kuuluu, että arvostamme hyvää perustelemista ja vastustamme älyllistä laiskuutta ja populismia, vaikka se valtapyrkimysten kannalta voisikin olla tehokasta.

1960-luvulta alkaen alallamme on vallinnut viestinnän ja myöhemmin vuorovaikutuksen valtavirtaus. Viestinnän näkökulman ansiosta alettiin korostamaan keskustelun ja toisten ymmärtämisen merkitystä. Tärkeää on viestinnän avulla löytää yhteisiä merkityksiä, sopia asioita ja löytää yhteisiä ratkaisuja. Tällöin viestintää ei käytetä vain omien päämäärien saavuttamiseen, vaan täytyy pyrkiä ymmärtämään toista, kuunnella häntä ja asettua hänen asemaansa. Tämä ei onnistu, jos ei ole suvaitsevainen toista kohtaan riippumatta siitä, mitä hän edustaa, miltä näyttää tai mistä on kotoisin. Näistä lähtökohdista esimerkiksi joissakin yhdysvaltalaisissa oppikirjoissa käsitellään suvaitsevaisuutta omana lukunaan viestinnän käsitteiden ohessa. Suvaitsevaisuuden merkitys vain korostuu, kun tarkastellaan kulttuurien välisiä vuorovaikutustilanteita. Vaikea kuvitella kulttuurienvälisen viestinnän tutkimusta, jonka lähtökohtana ei olisi suvaitsevaisuus eri kulttuureja kohtaan.

Suvaitsevan viestinnän vastakohta on vihapuhe, jota emme voi missään muodossa suvaita. Vihapuheen edistäminen, hyväksyminen tai jopa siitä vaikeneminen eivät ole eettisesti kestävää toimintaa. Nykyiset viestintäosaamisen määritelmät sisältävätkin toteamuksen siitä, että osaamiseen liittyy myös eettisten periaatteiden noudattaminen. Eettisten periaatteiden mukaan viestintä ei saisi vaarantaa viestintäsuhteita tai loukata viestinnän toisia osapuolia.

Puheviestinnän sisäänkirjoitettuja arvoja ovat siis ainakin kriittisyys ja suvaitsevaisuus. Toisinaan puheviestinnän asiantuntijat ovat arkoja ottamaan kantaa sisällöllisiin kysymyksiin, vaikka niihin väistämättä törmäämme. Onkin syytä muistaa, että sisältöjen ja argumenttien valinta on kuulunut aina retoriikkaan, joten sen pitää kuulua myös siihen, mitä me nykyisin teemme. Kriittistä ajattelua ja suvaitsevaisuutta pitäisi jokaisen puheviestijän edistää omassa työssään niin alan opettajana, tutkijana tai viestijänä, sillä ne ovat tieteenalamme perusarvoja. Emme saisi myöskään hiljaisesti hyväksyä kriittisyyden ja suvaitsevaisuuden loukkauksia. Näennäinen neutraalius näiden arvojen suhteen ei ole ammattitaitoisuutta.

Pekka Isotalus
Puheviestinnän professori
Tampereen yliopisto

Category: Uncategorized

JOHDA ITSEÄSI VUOROVAIKUTUKSESSA

Posted on by 0 comment

Työelämän viestintä muuttuu, sillä työelämä muuttuu. Staattisuus väistyy, epävarmuus ja sirpaleisuus lisääntyvät. Tutut työpaikat katoavat ja työntekemisen tavat mullistuvat. Viestintään tämä lataa omat erityiset vaatimuksensa. Tiedon pitää kulkea ja löytyä nopeasti. Työyhteisöjen muutoksista, kuten YT-neuvotteluista, luemme mediasta lähes päivittäin. Mutkat suoriksi oikoen voisin todeta, että työelämän murros lienee yksi polttavimmista aiheista tällä hetkellä, jos tarkastelemme ilmiötä viestinnän näkökulmista. Näkökulmia on toki useita. Sosiaalisen median normittuminen, digitaalisen viestinnän vallankumous, verkosto-osaamisen välttämättömyys ja muutosjohtamisen kriittisyys ovat kaikki osa tätä työelämän murrosta.

Viestinnän muutosta seuraa johtamisen muutos. Ihmisten mahdollisuus viestiä monipuolistuu ja tasa-arvoistuu samaan aikaan, kun uusi tutkimus nostaa vuorovaikutusjohtamisen ohi kaikkivoipan sankarijohtajan myytin. Kun varmuus ja auktoriteetit hämärtyvät, yksilön oma toiminta muuttuu keskeisemmäksi. Siksi ei ole yllättävää, että organisaatioiden ja työelämän tutkimuksesta nousee arkipäiväiseen puheeseen käsitteitä, joita tarvitaan tässä muuttuvassa työelämässä. Yhä useammin populaareissakin yhteyksissä törmää käsitteeseen itsensä johtaminen. Tällä viitataan lyhyesti siihen, miten ihmisten tulisi voida työelämässä ohjata ja tukea itseään. Tämä sisältää muun muassa ajankäytön ja työmäärän hallinnan, oman toiminnan reflektoinnin, itsetuntemuksen, tavoitteellisuuden ja itsestään huolehtimisen. Uskallan väittää, että tällainen taito korostuu epävarmassa ja muuttuvassa työkentässä. Itsensä johtamista voidaan jo pitää merkittävänä työelämätaitona: siihen liittyvää koulutusta on tarjolla niin korkeakouluissa kuin täydennyskoulutuksissakin.

Pohjimmiltaan käsitteessä on kaksi tasoa: yksilön taso, jolla tarkastellaan sitä miten kukin yksilö johtaa itseään. Toisaalta se on johtamisen käsite, joka nojaa perusajatukseen, että osatakseen johtaa muita on osattava johtaa itseään. Itsensä johtaminen ei ole sinällään mikään uusi eikä kartoittamaton ilmiö. Johtamisen tutkimuksessa on jo yli kolme vuosikymmentä oltu kiinnostuneita siitä, miten ihmiset johtavat työelämässä itseään. Johtamistutkimuksessa on myös todettu, että esimies johtaa alaisiaan niin kuin toivoisi itseään johdettavan. Ja koska jaamme yksilöinä erilaisia ihmiskäsityksiä, myös käsityksemme hyvästä johtamisesta ja hyvästä työyhteisön viestinnästä eroavat.

Organisaatiot ja työyhteisöt tulisikin mieltää moniäänisiksi ja ristiriitaisiksi. Ihmisten muodostamat yhteisöt ovat lähtökohtaisesti vuorovaikutuksellisia ja kokemuksellisia, huolimatta siitä kuinka virallisia ne ovat. Siksi eräänlainen riitasointuisuus on työelämässä ennemmin asiaan kuuluvaa kuin poikkeuksellinen ilmiö. Kun luonnostaan moniääninen työyhteisö kohtaa muutoksia, yksilöt tarvitsevat ymmärrystä ja keinoja osallistua ja ylläpitää vuorovaikutusta. Itsensä johtamista tarvitaan nimenomaan työelämän puheviestintätilanteissa, vaikka käsitettä ei olekaan liitetty perinteisesti viestintätieteisiin. Kuitenkin puheviestintä tieteenalana sisältää runsaasti työvälineitä itsensä vuorovaikutukselliseen ohjaamiseen ja tukemiseen.

Prologoksen blogissamme Eveliina Pennanen on aiemmin tuonut ilmi, että muuttuva maailma tarvitsee puheviestijöitä. Tähän yhtyen totean, että epätäydellinen vuorovaikutus on puheviestinnän alaa, jos mikä. Minä näen, että työelämässä, sen laajimmassa merkityksessä, meidän tulisi pystyä johtamaan itseämme vuorovaikutuksessa. Epämiellyttävistä asioista tiedottaminen, näiden tietojen vastaanottaminen, yksilöiden erilaisten motiivien ja tavoitteiden hyväksyminen, eriävien kokemusten kuuntelu ja dialogin ylläpitäminen myös epävarmassa tai jopa turvattomassa työympäristössä ovat vuorovaikutusosaamista tänään. Ihmisten välistä vuorovaikutusta ei kukaan hallitse tai omista yksin, minkä vuoksi se sirpaloituu ja muotoutuu jatkuvasti. Puheviestijöinä tiedämme, että työympäristöt muutoksineen ovat ennen kaikkea vuorovaikutuksellisia työyhteisöjä.  Tällaiseen vaillinaiseen ja turhauttavaankin vuorovaikutusympäristöön puheviestinnän tulisi koulia ja varustaa.

Janne Niinivaara
Verkko-opetuksen ja viestinnän koordinaattori, Helsingin yliopisto
Prologos ry:n johtokunnan jäsen

Category: Uncategorized

MITÄ OPETAT, KUN OPETAT ESIINTYMISTÄ?

Posted on by 1 comment

Puheviestinnän tieteenalalla vuorovaikutuksen ilmiöitä tutkitaan tieteellisesti – määritellään, nimetään, eritellään ja teoretisoidaan, jotta ymmärtäisimme niitä paremmin. Yksi ilmiö on kuitenkin mielestäni jäänyt teoreettisesta tarkastelusta hieman paitsioon: esiintyminen.

Esiintymistä tutkitaan puheviestinnässä pääasiassa taitojen, hyötyjen, opettamisen ja jännittämisen näkökulmista. Hahmotellaan sitä, mistä osatekijöistä muodostuu miellyttäväksi koettu esiintyminen. Tutkitaan ihmisten esiintymistaitoja ja pohditaan, mikä tekee toisista parempia esiintyjiä kuin toiset. Pyritään selvittämään, miten esiintymistä voisi opettaa yhä paremmin, jotta yhä useammasta tulisi hyvä esiintyjä. Mitataan esiintymisjännityksen vasteita ja todetaan, että erinäiset tekijät lisäävät jännittämistä.

Edellä mainitut ovat tietenkin tärkeitä tutkimuskohteita. Olen kuitenkin jäänyt kaipaamaan laajakatseisempia pohdintoja siitä, mitä esiintyminen ylipäätään vuorovaikutuksen ilmiönä tarkoittaa ja miten sitä voidaan määritellä. Mitä erityispiirteitä esiintymiseen liittyy? Minkälaista viestintää voimme ajatella esiintymisenä – vai tarkoittaako se ainoastaan tilanteita, joissa yksi seisoo yleisön edessä ja puhuu heille? Miten kokemus esiintymisestä vaikuttaa tilanteeseen, ihmisen tulkintoihin ja viestintäkäyttäytymiseen? Miksi esiintyjää arvioidaan korostetummin kuin arkikeskustelijaa? Miten esiintyminen toteutuu sosiaalisessa mediassa? Mitä esiintyminen on?

Suomenkieliselle käsitteelle esiintyminen ei taida olla yhtä määritelmää, ja se määritelläänkin yleensä kussakin tutkimuksessa erikseen. Esiintymisen määritteleminen englanninkielisen termin pohjalta on myös ongelmallista – mikä olisi oikea käännös? Public Speaking? Presentation? Performance?

Kun tulin puheviestinnän pääaineopiskelijaksi yliopistoon, olin kiinnostunut vuorovaikutuksen ilmiöiden tarkastelusta ja erittelystä laajasti ja teoreettisesti, arvottamatta niitä hyviksi tai huonoiksi. Esiintymisen kohdalla jouduin pettymään: meille opiskelijoille pidettiin esiintymistaidon kurssi ja siinä se. Puheviestinnän taito-opetus on hyödyllistä ja sitä pitää järjestää myös pääaineopiskelijoille, mutta sen rinnalle tulisi, ainakin pääaineopiskelijoiden kohdalla, tarjota syvempää ymmärrystä ja problematiikkaa.

Minä haluaisin lukea puheviestinnän tutkijoiden näkemyksiä siitä, miten esiintymistä vuorovaikutuksen ilmiönä voidaan määritellä ja millaisten teemojen ja käsitteiden kautta sitä voidaan tutkia ja eritellä. Tällainen pohdinta olisi varmasti hyödyllistä luettavaa kaikille puheviestinnän yleisopettajille (kuten minulle itselleni), joiden opettamat sisällöt painottuvat juurikin esiintymiseen.

Sofia Smeds
Puheviestinnän tuntiopettaja, FM
Prologoksen rahastonhoitaja

 

Category: Uncategorized

KESÄÄ KOHTI

Posted on by 1 comment

Kesä on jo käsillä, ja monille se tietää myös lomaa ja aikaa ladata akkuja. Sitä ennen on vielä kuitenkin tehtävä yksi jos toinenkin homma, jonka ei soisi jäävänä roikkumaan lomien yli. Samalla sitä tulee pohtineeksi, mitä tulikaan vuoden aikana tehtyä. Mitä olisi pitänyt vielä saada tehdyksi (eli mikä siirtyy väkisinkin lomien jälkeen), ja mitä kaikkea voisi tehdä (jos olisi aikaa, resursseja, intoa, älyä, kavereita, ja mitä näitä nyt tarvitaan innovatiiviseen ja luovaan työhön).

Itse olen pyöritellyt sosiaalisen verkoston käsitettä työpöydälläni ja pohtinut usein puheviestinnän näkökulman tarpeellisuutta. Käytössäni on 10 suomalaisen liike-elämässä toimivan henkilön laadullinen haastatteluaineisto, jota olen päässyt jo vähän analysoimaankin. Enemmän olisi pitänyt ehtiä. Mutta jatkan sitten syksyllä.

Aineistoa pyöritellessäni ja opiskelijoiden sekä muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa keskustellessani olen todennut usein, että sosiaalisissa verkostoissa sinänsä ei ole mitään uutta ja ihmeellistä. Georg Simmel on jo 1980-luvulla, ja Manuel Castells 90-luvulla, käyttänyt käsitettä verkostoyhteiskunta (network society). Annelise Riles puolestaan totesi 2000-luvun alussa verkostojen saavuttaneen jo niin kutsutun institutionalisoidun utopian aseman. Sosiaalisen verkoston käsitettä onkin sovellettu lähes kaikkeen maan ja taivaan välillä, aina matematiikasta solubiologiaan sekä kauppayhdistysten toiminnasta sosiaalisen median sovelluksiin.

Sosiaalisista verkostoista puhumista voidaan siis hyvällä syyllä pitää jopa kuluneena, so-last-season -tyyppisenä läppänä. Mutta kuten eräs haastateltavani totesi: ”Se että asiasta puhuminen on jo vähän pasee ei tarkoita sitä, että verkostot lakkaisivat olemasta. Päinvastoin, nythän niistä olisi hyvä puhua syvällisemmin, kun kaikki suunnilleen tietää, mistä puhutaan.” Tämä pätee mielestäni aika moneen puheviestinnän ilmiöön ja tutkimuskohteeseen. Mutta kuten Maija Peltola totesi omassa aiemmassa Prologoksen blogikirjoituksessaan, sillanrakentajia teoriatiedon ja arkikokemusten välille tarvitaan, jotta tuo tutkimustieto ja syvällisempi pohdinta saavuttaisivat muitakin kuin aiheeseen vihkiytyneitä tutkijoita.

Puheviestinnän tutkijana sosiaalisia verkostoja voi tarkastella interpersonaalisten vuorovaikutussuhteiden rakentumisen ja ylläpitämisen näkökulmasta. Vaikka sosiaalisia verkostoja sinänsä on tutkittu erittäin laajasti ja verkostoteoriaa on sovellettu useilla eri aloilla lukemattomia erilaisia tutkimusmetodeja hyödyntäen, puheviestinnän ja erityisesti interpersonaalisen vuorovaikutuksen näkökulma on nostanut pintaan ainakin muutamia mielenkiintoisia seikkoja, joita todellakin olisi mielenkiintoista tutkia lisää.

Sosiaalisten verkostojen, jollaisiksi siis näen interpersonaalisten vuorovaikutussuhteiden muodostaman verkostot, tuomia hyötyjä on tarkasteltu todella laajasti eri alan tutkimuksissa. Puheviestinnän aihetta sivuavat tutkimukset ovat muiden muassa tuottaneet todella mielenkiintoista tietoa esimerkiksi tutkijoiden, esimiesten ja poliitikkojen interpersonaalisesta kompentenssista ja vuorovaikutusosaamiseen liittyvistä tarpeista nykyisessä ja tulevassa työelämässä. Tietoa ja tutkimusta on laajasti tarjolla.

Eräs näkökulma, joka usein jää vähemmälle huomiolle, ovat verkostojen negatiiviset ilmiöt ja piirteet. Miten esimerkiksi niin kutsutut ”hyväveliverkostot” syntyvät ja toimivat? Haastattelemani liike-elämässä toimivat henkilöt pohtivat kaikki ystävyyssuhteiden ja professionaalisten suhteiden välisiä jännitteitä, ja eettiset kysymykset nousivat hyvin vahvasti esille. Millainen hyötyminen interpersonaalisissa suhteissa on sallittua liike-elämässä ja mitä pidetään jo arveluttavana? Voiko ystävien kanssa tehdä bisnestä, vai pitäisikö liiketoiminta rajoittaa ystävyyssuhteiden ulkopuolelle?

Toinen erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä näkökulma on kiinnittymisen näkökulma. Tiedämme, että vuorovaikutussuhteiden kautta ihmiset saavat sosiaalista tukea ja kiinnittyvät yhteisöihin. Maantieteelliset paikat tulevat kodeiksi interpersonaalisten vuorovaikutussuhteiden kautta. Samaan aikaan ilmiön kääntöpuolella ovat esimerkiksi ne pakolaiset ja Suomessa vaihto-opiskelijoina olevat henkilöt, jotka ovat raportoineet kokevansa yksinäisyyttä. Myös iäkkäät ihmiset tuntuvat usein jäävän yksin ja vaille juttuseuraa. Ymmärtämällä sosiaalisia verkostoja, niiden luomiseen ja ylläpitämiseen liittyviä ilmiöitä ja mahdollisesti tarjoamalla keinoja verkostoitumiseen puheviestinnän tutkijoilla ja opettajilla on mielestäni hyvä mahdollisuus tehdä maailmasta vähän parempi paikka monille.

Tätä blogia kirjoittaessani silmäilin läpi myös edelliset mainiot Prologoksen blogikirjoitukset ja huomasin, että samoissa vesissä uimme me, puheviestijät. Maailma kaipaisi pelastusta ja paljon olisi tehtävää. Itse pitäisi tunkea jalkaa ovien väliin ja olla aktiivinen päivittäjä niin oman osaamisen, kuin muidenkin ”updeittauksen” suhteen. Tulisi hakeutua stimuloiviin paikkoihin ja tilanteisiin, tiedottaa ja tulla tietoiseksi, popularisoida ja nostaa esille tutkimustiedon relevanssia.

Sanna Herkama kirjoittaa, että ”Yksi tieteen tehtävistä on tuottaa tietoa ja vieläpä sellaista tietoa, jonka avulla voitaisiin tehdä maailmasta parempi. Maailma tosin ei muutu, jos ei kukaan löydä uuden tiedon lähteille, ota sitä omakseen ja tee sitä näkyväksi ympärillään.” Eveliina Pennanen puolestaan muistuttaa, että ”Tärkeää on, että me puheviestijät osaamme itse tarttua haasteisiin ja työntää jalkamme oven väliin rohkeasti erilaisissa konteksteissa.”

Samaa mieltä! Mutta voidaanko näin lomien alla aloittaa ihan vaikka siitä, että pelastetaan maailma naapuri tai kaveri kerrallaan?! Kaikkihan tiedämme myös sen, että interpersonaaliset vuorovaikutussuhteet edellyttävät ylläpitoa, teoriasta ja näkökulmasta riippumatta. Pidetään siis kesällä yhteyttä edes yhteen kaveriin, joka on ollut koko vuoden mielessä muttei ”langoilla”. Muistetaan isotätiä tai muuta etäisempää sukulaista kortilla tai vaikka WhatsApp-viestillä. Tai sitten uudistetaan naapureiden kanssa kolme kesää sitten aloitettu ja sittemmin unohdettu pihapiknikperinne. Pidetään huolta suhteista ja verkostoista, koska niissä annamme ja vastaanotamme apua, tukea ja välittämistä. Uudistamme resurssejamme ja voimaannumme. Ehkäpä emme sitten mummona ole ihan yksin, ja naapurin Abdullahkin on mukana pihapiknikillä. Ainakin jaksamme syksyllä taas jatkaa maailmanparannushommia hyvällä sykkeellä.

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää itse kullekin!

Lotta Kokkonen
Yliopistonopettaja
Jyväskylän yliopiston kielikeskus

Category: Uncategorized

PUHEVIESTIJÄÄ AINA TARVITAAN

Posted on by 0 comment

Puheviestinnän tutkijana seuraan maailman menoa ja tiedotusvälineiden uutisointia siitä vuorovaikutuskakkulat silmilläni. Monet työelämää ja yhteiskunnan muutosta käsittelevät uutiset pystyttäisiin usein tiivistämään tähän johtopäätökseen: ihmisten, ryhmien, yhteisöjen ja verkostojen vuorovaikutus ja vuorovaikutuksen ymmärtäminen on todella merkityksellistä. Samalla voidaan hihkaista, että hommia puheviestijöille näyttäisi riittävän.

Sitra julkistaa vuosittain trendilistan, jossa esitetään yksi tulkinta maailman yhteiskunnallisten muutosten suunnasta. Tuoreimmassa trendilistassa kuvataan kolmetoista keskeistä tulevaisuuden muutosilmiöitä. Listalle ovat päässeet esimerkiksi yhteisöjen voimaantuminen, keskinäisriippuvuuden lisääntyminen, hyvinvoinnin korostuminen, valtasuhteiden siirtyminen ja teknologian arkeen integroituminen. Joko puheviestijän korvien väliä alkaa kutkuttaa? Myös muut listan trendit, kuten kaupunkien roolin korostuminen (esimerkiksi tiiviimpi, yhteisöllinen asuminen), eriarvoisuuden kasvaminen (esimerkiksi syrjäytymisen problematiikka) ja ilmastonmuutoksen seurausten laajeneminen (esimerkiksi päätöksenteon prosessit kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi), ovat teemoja, joissa ja joiden ymmärrettäväksi tekemisessä ja yhteisten ratkaisujen etsimisessä tarvitaan merkitysten jakamista, tulkitsemista ja ymmärtämistä – vuorovaikutusosaamisesta puhumattakaan.

Vuorovaikutuskakkuloiden läpi luettujen uutisten virta on vuolas, kuten myös niistä puheviestinnän näkökulmasta innostumisen määrä: Vakaan työn murenemista käsittelevässä Sitran artikkelissa kuvataan palkkatyön ja yrittäjyyden rajan häilyvyyttä tulevaisuudessa. Artikkelissa viitataan Jenni Kantolan johtamisen väitöskirjaan (2014), jonka mukaan mahdollistamalla yhteisöllisiä tapoja yrittää ryhmänä voitaisiin lisätä joustavuutta palkkatyön ja yrittäjyyden kahtiajakoon sekä kannustaa ”perinteiseen palkkatyörooliin” kasvaneiden ihmisten yrittäjäksi ryhtymistä. Työelämän muutoksia koskevassa uutisoinnissa on viime aikoina myös tuotu esiin, miten yritysten yhteisöllisyys ja työyhteisöjen innostuneisuus kytkeytyvät tuloksellisuuteen tai miten työvoimapulan taltuttamiseksi tarvittaisiin työhön perehdyttämisen lisäksi työyhteisöön perehdyttämistä ja hyvinvoinnin tukemista. Näihin ja moniin muihin ajankohtaisiin kysymyksiin meillä puheviestijöillä on ratkaisun avaimia taskut pullollaan: Esimerkiksi uudenlaisia työelämän ryhmiä ja tiimejä, kollektiivista innovointia, luovia prosesseja, verkostojen yhteistyötä, työhyvinvointia vuorovaikutusilmiönä ja vuorovaikutuksen johtamista tutkimalla voidaan rakentaa työkaluja, joiden avulla pystytään vastaamaan moniin työelämän ja yhteiskunnan haasteisiin. Kuten tiedämme, ymmärtämällä ilmiöitä niitä voidaan myös arvioida ja kehittää. Pelkkä mitä ei vielä riitä.  Puheviestinnän tutkijat pystyvät selvittämään myös miten ja miksi.

Tärkeää on, että me puheviestijät osaamme itse tarttua haasteisiin ja työntää jalkamme oven väliin rohkeasti erilaisissa konteksteissa. Mitä kaikkea oma osaamisemme voi olla? Miten asiantuntijuutemme ja tutkimuksemme laajat mahdollisuudet saataisiin vieläkin näkyvimmiksi yhteiskunnalle, työnantajille ja yritystoiminnan tai tutkimuksen rahoittajille? Puheviestinnän asiantuntijuuden mahdollisuudet kasvavat koko ajan. Puheviestinnän opiskelijoiden puheissa usein toistuva ”oman alan työ”, jolla viitataan niin sanottuihin perinteisiin viestintäalan töihin, saanee tulevaisuudessa yhä laajempia merkityksiä. Omien silmien avaaminen erilaisille mahdollisuuksille, yhteistyö muiden tieteenalojen kanssa, yhteiskunnan muutosten haisteleminen ja itse uusien mahdollisuuksien ideoiminen ja nikkaroiminen ovat hyviä ensimmäisiä askeleita jokaiselle puheviestijälle niin työelämässä kuin alaa opiskellessakin. Jos vuorovaikutus on luonteeltaan dynaamista, alati muuttuvaa ja ei-tyhjiössä tapahtuvaa, sellaista varmasti on myös meidän puheviestijöiden työ tässä muuttuvassa maailmassa.

Eveliina Pennanen
Puheviestinnän tohtoriopiskelija, FM
Jyväskylän yliopisto
Prologos ry:n tiedottaja

Category: Uncategorized
Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company