KUKA PÄIVITTÄISI MINUT?

Posted on by 3 comments

Prologoksen johtokunnassa käydään aika ajoin keskustelua, joka etenee jotakuinkin näin:

- ”Meidän pitäis järjestää jotain juttuja, joihin tulis työelämässä mukana olevat puheviestijät.”

- ”Joo, totta, just jotakin sellasta, jossa vois vaihtaa kokemuksia, hyviä käytänteitä ja saada tietoa uusimmasta tutkimuksesta. Siis sellasta toimintaa, joka olis suunnattu puheviestijöille, jotka opettaa, kouluttaa, tiedottaa tai tekee jotain vastaavia puheviestinnän juttuja.”

- ”Aivan! Siis, kun se tieto on jossain siellä, että on TOSI vaikea päästä sen äärelle kiireisen arjen keskellä. Että kyllähän sitä sovellettavissa olevaa tutkimustietoa puheviestinnästä on vaikka kuinka paljon! Mutta missä? Ja miten sitä ehtis sitten lukemaan ja soveltamaan.”

Kokemukseni mukaan tämä keskustelu johtaa usein pohdintaan siitä, mikä on tieteellisen yhdistyksen tehtävä ja kuinka Prologos voisi tukea jäsenistöään tuomalla tiedettä ja tutkimustietoa lähemmäksi puheviestijöiden arkista työn tekemistä eri areenoilla. Kurkotuksia ja avauksia tähän suuntaan on useita: Puheviestinnän päivät, teemapäivät, uutiskirje, oma vuosikirjamme Prologi ja esimerkiksi tämä hiljattain avattu blogi! Ja jos mielessäsi on muu hyväksi havaittu toiminnan muoto, kerro toki.

Koska työskentelen tutkijana, lienee yksi keskeisimmistä tehtävistäni juurikin uuden tiedon tuottaminen.  Vaikka arkisessa työssäni ”teen tiedettä” ja ”tuotan tutkimustietoa”, ovat nuo prosessit kovin hitaita ja minullakin on ajoittain sellainen tunne, että se kaipaamani ajantasainen tutkimustieto tai uutta luova tiede on jossakin kaukana, tavoittamattomissa tai ei ainakaan siellä, missä minä. Pitäisi nähdä vaivaa, pohtia ja ajatella, jotta se tieto tulisi osaksi minua ja voisin kokea tulleeni päivitetyksi, nähdä jotakin toisin. Pureskelematon tieto on usein käyttämätöntä tietoa. Minäkin joudun etsimään, suodattamaan, pysähtymään ja ajattelemaan toisin, jotta oppisin myös tekemään toisin. Valitettavasti kukaan ei päivitä minua automaattisesti.

Yksi tieteen tehtävistä on tuottaa tietoa ja vieläpä sellaista tietoa, jonka avulla voitaisiin tehdä maailmasta parempi. Maailma tosin ei muutu, jos ei kukaan löydä uuden tiedon lähteille, ota sitä omakseen ja tee sitä näkyväksi ympärillään. Siksi haastan sinuakin, hyvä lukija, hakeutumaan stimuloiviin paikkoihin, tapahtumiin ja tilanteisiin, tai sellaisten ihmisten seuraan, jotka tarjoavat päivityksen mahdollisuutta vaikkapa juuri puheviestinnästä.

Älä jää odottamaan automaattista päivitystä. Sitä tuskin tulee.

Sanna Herkama
Erikoistutkija, FT
Turun yliopisto

Category: Uncategorized

LIKE A BRIDGE OVER TROUBLED WATER…

Posted on by 1 comment

Viestinnän merkityksen korostaminen on nyt vahvassa nousussa yhteiskunnan eri sektoreilla. Tämän seurauksena markkinoille on tulvinut populaareja viestinnän alan käsikirjoja, joissa keskitytään ratkaisujen antamiseen sekä käytännön kokemusten hyödyntämiseen. Olen itse lukenut muutaman ei-akateemisen populaarin käsikirjan, enkä ollenkaan ihmettele niille olevan kysyntää. Kirjoissa on usein tarkkaan kohdennettu sisältö, ja se on esitetty iskevästi ja ymmärrettävästi. Itselleni lukemani kirjat ovat tarjonneet ideavirikkeitä opetus- ja tutkimustyön tekemiseen, mutta toisaalta ne ovat herättäneet myös paljon kysymyksiä. Viime aikoina minua on puhutellut erityisesti kysymys siitä, miten kirjoissa näyttäytyy teorian ja käytännön välinen yhteys. Teorialla tarkoitan tässä yhteydessä niin teorioita kuin myös tutkimustietoa.

Lukemissani populaarikirjoissa ongelmallisinta oli mielestäni se, että teoria ja käytäntö nähtiin niissä enemmän erillisinä ja eriarvoisina kuin toisiaan tukevina ulottuvuuksina. Esimerkiksi eräässä yritysviestintää käsittelevässä populaarikirjassa todettiin, että kirjasta on haluttu tehdä konkreettinen ja siinä on yritetty välttää puisevaa teoriaa. Samassa kirjassa arvottamisen henkeä kuvasti mielestäni myös teorian oloisen tiedon esittäminen pääsääntöisesti toteamuksina ja mielipiteinä. Kirjaa lukiessani huomasin tulkitsevani tekstiä niin, että teoria esiintyi siinä ikään kuin piilotettuna, jotta käytännönläheisyys tulisi vahvasti esille.

Lukemani populaarikirjat eivät ole suinkaan ainoita lähteitä, joista olen lukenut tai kuullut teorian olevan puisevaa ja käytännön työelämän kannalta vähemmän tärkeää. Kyseiset näkemykset ovat tulleet esille myös esimerkiksi opetustyössä. Itseäni on alkanut mietityttää, mistä näissä näkemyksissä on pohjimmiltaan kyse? En ole keksinyt kysymykseen mitään yksiselitteistä vastausta. Ehkä valtavaa teoriamäärää ei ole osattu käsitellä jäsennellysti ja kiinnostavasti, siihen ei ole ollut riittävästi aikaa perehtyä tai teoria on arvioitu sovellusarvoltaan jähmeäksi? Myös aktiivinen ”somevaikuttamisen” aikakausi voi olla osasyy puisevuuden kokemukseen: nopeasti esitetyt mielipiteet saattavat kiinnostaa enemmän kuin julkisessa tieteellisessä keskustelussa hitaammin koeteltu tieto.

Teoria on mielestäni parhaimmillaan hyvä jäsennystapa viestinnällisten ilmiöiden tutkimiseen, kouluttamiseen ja opettamiseen. Teoria ei ole yhtä kuin totuus, mutta se on hyvin perusteltu apuväline ymmärryksen lisäämisessä omaa ja toisten viestintäkäyttäytymistä kohtaan. Lisäksi se on väylä uusiin oivalluksiin. Tunnettu viestinnän teorioiden kehittäjä Judee Burgoon on aikanaan todennut, että teoria muodostuu alun perin joukosta aavistuksia ja otaksumia. Teorian tarkoitus ei täten ole kerrata yleisesti hyväksyttyjä totuuksia vaan mennä niiden taakse uusia, riskialttiita näkökulmia etsimällä. Burgoonin ajatusta jatkojalostaen olenkin omaksunut näkemyksen, että teorian opiskeleminen ja hyödyntäminen ei ole menneeseen jämähtämistä vaan ajatustyön konkreettista ja perusteltua jatkamista siitä, mihin teorian soveltamisessa käytäntöön on jääty.

Ajatustyön jatkamista voisi kutsua myös sillan rakentamiseksi käytännön ja teorian välille, jonka avulla yhteys molemmille puolille samanaikaisesti säilyy. Jos tällainen silta pystytään opetuksessa ja kirjoituksissa rakentamaan, se toimii parhaimmillaan kestävänä perustana viestinnän ammattilaisena kehittymiselle. Miten tällainen silta sitten käytännössä rakennetaan ja millaisista rakennusaineista se koostuu? Miten teorian ja käytännön välinen yhteys avataan niin kiinnostavasti näkyväksi, että se tavoittaisi teoriaa häivyttämättä mahdollisimman suuren kuulija- ja lukijakunnan? Muun muassa nämä ovat kysymyksiä, joita toivoisin tämän blogin lukijakunnan yhdessä pohtivan.

Maija Peltola
Puheviestinnän apurahatutkija, FM
Prologoksen johtokunnan jäsen

Category: Uncategorized

TERVETULOA PUHEVIESTINTÄ-BLOGIIN!

Posted on by 0 comment

Tämä on uusi Puheviestintä-blogi, jonka puheviestinnän tieteellinen yhdistys Prologos ry on perustanut. Se löytyy täältä yhdistyksen kotisivulta. Tervetuloa lukijaksi!

Olemme päättäneet perustaa uuden blogin, koska Prologos haluaa lisätä puheviestinnän tutkimustiedon näkyvyyttä. Lisäksi haluamme auttaa tuoreen tutkimustiedon välittymisessä yhdistyksen jäsenille ja kaikille puheviestinnän ilmiöistä kiinnostuneille. Tilastot osoittavat, että blogien lukeminen on viime vuosina lisääntynyt. Yksi syy tähän on, että blogi-kirjoitukset leviävät tehokkaasti sosiaalisessa mediassa. Myös meidän blogimme löytyvät yhdistyksen Facebook-sivun ja Twitter-tilin kautta. Erittäin suotavaa on, että blogi-kirjoituksiamme edelleen levitetään, jotta tieteenalamme ilmiöt saisivat uusia lukijoita.

Toivomme pystyvämme käsittelemään puheviestinnän tutkimuskohteita mahdollisimman laaja-alaisesti. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan toki jäsenkuntamme apua. Yhdistyksen johtokunta ottaa perusvastuun blogin kirjoittamisesta, mutta toivomme, että kirjoituksia tulee jäseniltämme mahdollisimman runsaasti. Tavoitteena on, että vähintään pari kirjoitusta kuussa ilmestyisi epäsäännöllisen säännöllisesti. Ainoa rajaus kirjoituksille on, että niiden pitäisi liittyä puheviestintään ja olla tieteellisen yhdistyksen linjaan sopivia. Kirjoitusten on siis tarkoitus liittyä tavalla tai toisella puheviestinnän tutkimuksiin tai alan tutkimuspohjaiseen opetukseen. Blogimme ei ole kuitenkaan tarkoitus olla mikään tutkijoiden ja yliopisto-opettajien keskinäinen foorumi, vaan erityisesti toivomme, että kirjoitukset voisivat osaltaan lisätä työelämän ja tutkimuksen vuorovaikutusta alallamme.

Moni meistä saattaa lukea jonkin kiinnostavan puheviestinnän tutkimuksen, kehittää opetustaan uuden tutkimustiedon avulla tai soveltaa jotain teoriatietoa käytäntöön ja haluaisi kertoa tästä muillekin. Nämä olisivatkin erinomaisia kirjoituksen aiheita. Mielestäni monesta hyvästä gradustakin voisi kirjoittaa blogiimme. Näin opinnäytteessä saadut tulokset eivät jäisi vain kirjaston hyllyyn vaan saisivat laajemman yleisön. Erilaiset konferenssien ja seminaarien herättämät ajatusvirrat sopivat tänne myös.

Medioidusta vuorovaikutuksesta on tullut kiinteä osa nykyistä puheviestinnän tutkimusta. Tämä vuorovaikutus ei läheskään aina perustu puheeseen, minkä takia myös kirjoittamiseen tai kuviin perustuva ihmisten välinen vuorovaikutus on usein puheviestinnän tutkimuskohteena nykyään. Tähän ajatukseen perustuu se, että tässäkin blogissa on kommentointimahdollisuus. Olisi todella miellyttävää, jos blogimme synnyttäisivät vuorovaikutusta myös kommentoinnin muodossa. Näin tapahtuessa voisimme käydä tieteenalamme keskustelua myös tällä areenalla. Yhdistyksen johtokunnassa näemme puheviestintää koskevan keskustelun mahdollistamisen yhdeksi tärkeäksi toimintamuodoksi.

Blogiin tarkoitetut tekstit voi lähettää Prologoksen tiedottajalle. Toivottavasti saamme kärsiä runsaudenpulasta!

Pekka Isotalus
Puheviestinnän professori
Prologoksen puheenjohtaja

Category: Uncategorized

PUHEVIESTINNÄN VUOSIKIRJA 2014 ON ILMESTYNYT

Posted on by 0 comment

Puheviestinnän tieteellinen yhdistys Prologos ry on julkaissut vuodesta 2005 lähtien Puheviestinnän vuosikirja Prologia. Vuosikirjalla on kahden vuoden välein vaihtuva toimituskunta, ja siinä julkaistavat tieteelliset artikkelit käyvät läpi referee-menettelyn. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi Prologissa julkaistaan puheviestintätieteen ajankohtaisia puheenvuoroja, kuten lectio praecursorioita ja tärkeinä pidettyjä esitelmiä, sekä kirja-arvioita.

Puheviestinnän vuosikirja 2014 on ilmestynyt sekä painetussa että sähköisessä muodossa. Vuosikirjan ovat toimittaneet yliopistonlehtori Leena Mikkola (päätoimittaja), erikoistutkija Sanna Herkama, yliopistonlehtori Jonna Koponen ja tohtoriopiskelija Salme Korkala (toimitussihteeri). Vuosikirjan artikkelit ovat saatavilla sähköisessä muodossa vuosikirjan verkkosivuilta osoitteesta http://www.prologos.fi/prologi. Artikkelit ovat vapaasti kaikkien luettavissa.

Vuosikirja kuuluu Prologos ry:n jäsenmaksuun. Vuosikirjaa voi tilata myös yksittäin. Kirjan hinta on toimituskuluineen 30 euroa. Tilaukset voi osoittaa yhdistyksen sihteerille osoitteeseen sihteeri@prologos.fi. Vuosikirjat maksetaan Prologos ry:n tilille FI36 1045 3000 1260 51. Maksun viitenumero on 9001. Lisätietoa Puheviestinnän vuosikirjoista löytyy vuosikirjan verkkosivuilta osoitteesta http://www.prologos.fi/prologi.

Category: Uncategorized

ARTIKKELIPYYNTÖ: PROLOGI – PUHEVIESTINNÄN VUOSIKIRJA 2015

Posted on by 0 comment

Puheviestinnän tieteellinen yhdistys Prologos ry julkaisee suomenkielistä vuosikirjaa, joka on Julkaisufoorumi-luokituksen saanut tieteellinen aikakausjulkaisu.

Tammikuussa 2016 julkaistaan sarjassaan yhdestoista puheviestinnän vuosikirja. Pyydämme nyt ehdotuksia artikkeleiksi.

Vuosikirja esittelee ihmisten välisen vuorovaikutuksen uusinta tutkimusta. Tutkimus voi kohdistua esimerkiksi vuorovaikutussuhteisiin, ryhmiin, tiimeihin ja yhteisöihin, johtamisviestintään, esiintymiseen ja julkiseen puhumiseen, vaikuttamiseen ja argumentointiin, poliittiseen viestintään, kulttuurienväliseen viestintään, teknologiavälitteiseen kanssakäymiseen tai vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin yhteyksiin. Tutkimuksen kohteena voivat olla myös viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen ja viestintäkoulutuksen kysymykset.

Prologi tarjoaa tieteellisen foorumin myös monitieteiselle tutkimukselle. Näin se pyrkii lisäämään eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä.

Prologissa julkaistaan empiirisiä tutkimuksia sekä teoreettisia ja metodologisia artikkeleita. Artikkelit voivat olla myös pohtivia ja arvioivia katsauksia tutkimusalueeseen tai -näkökulmaan. Vuosikirjassa julkaistaviksi tarkoitetut artikkelit käyvät läpi referee-arvioinnin. Vertaisarvioitujen artikkeleiden lisäksi Prologissa julkaistaan myös puheviestintätieteen ajankohtaisia puheenvuoroja kuten lectio praecursorioita, tärkeinä pidettyjä esitelmiä ja keskustelua puheviestinnän tutkimuksesta ja opetuksesta.

Vuonna 2015 Prologi päätoimittaja on yliopistonlehtori, FT Marko Siitonen.

Jos haluat tarjota artikkelin julkaistavaksi vuoden Prologissa, lähetä tiivistelmä ehdotuksestasi (300–400 sanaa) 9.2.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen prologi [at] jyu.fi. Voit myös lähettää ehdotuksen puheenvuoroksi, näkökulmaksi tai kirja-arvioksi. Kirjoittajille ilmoitetaan artikkeliehdotusten sopivuudesta vuosikirjaan helmikuun loppuun mennessä. Valmiit artikkelikäsikirjoitukset lähetetään sähköpostitse 24.4.2015 mennessä. Kirjoitusohjeet löytyvät tammikuun loppuun mennessä Prologos ry:n verkkosivuilta www.prologos.fi/prologi.

Prologi 2015 julkaistaan sekä painetussa että sähköisessä muodossa tammikuussa 2016. Vuosikirja sisältyy Prologos ry:n jäsenmaksuun, ja se lähetetään yhdistyksen kaikille jäsenille.

Lisätietoja: päätoimittaja (marko.siitonen [at] jyu.fi)

Category: Uncategorized

JOHTOKUNTA JÄRJESTÄYTYI

Posted on by 0 comment

Prologos ry:n johtokunta järjestäytyi toimintakaudelle 2015 seuraavasti:

Puheenjohtaja Pekka Isotalus, Tampereen yliopisto
Varapuheenjohtaja Lotta Kokkonen, Jyväskylän yliopisto
Rahastonhoitaja Sofia Smeds, Aalto-yliopisto
Tiedottaja Eveliina Pennanen, Jyväskylän yliopisto
Sihteeri Johanna Järvelin-Suomela, Tampereen yliopisto

Muut johtokunnan jäsenet:
Sanna Herkama, Turun yliopisto
Katariina Hollanti, Helsingin yliopisto
Janne Niinivaara, Lapin yliopisto
Maija Peltola, Tampereen yliopisto

Category: Uncategorized

UUSI JOHTOKUNTA VALITTU

Posted on by 0 comment

Tampereella 1.12.2014 pidetyssä Prologos ry:n syyskokouksessa valittiin yhdistykselle puheenjohtaja ja johtokunnan muut kahdeksan jäsentä toimintakaudelle 2015:

Puheenjohtaja:
Pekka Isotalus, Tampereen yliopisto

Muut johtokunnan jäsenet:
Sanna Herkama, Turun yliopisto
Katariina Hollanti, Helsingin yliopisto
Johanna Järvelin-Suomela, Tampereen yliopisto
Lotta Kokkonen, Jyväskylän yliopisto
Janne Niinivaara, Lapin yliopisto
Maija Peltola, Tampereen yliopisto
Eveliina Pennanen, Jyväskylän yliopisto
Sofia Smeds, Helsingin yliopisto

Onnittelut ja työskentelyn iloa uudelle johtokunnalle ja kiitokset hyvästä työstä kaikille nyt johtokunnasta pois jääneille!

Category: Uncategorized

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN

Posted on by 0 comment

Prologos ry:n syyskokous pidetään ma 1.12.2014 klo 13.00 Tampereella.

Kokoustila: Tampereen yliopiston Päätalo, puheviestinnän studiot D125 (Kalevantie 4, Tampere).

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015
– jäsenmaksun määrääminen
– yhdistyksen puheenjohtajan valinta
– johtokunnan muun kahdeksan (8) jäsenen valinta
– valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
– muut esille tulevat asiat.

Toivotamme kaikki jäsenemme tervetulleiksi kokoukseen!

Johtokunta

Category: Uncategorized

PUHEVIESTINNÄN PÄIVÄT 2014

Posted on by 0 comment

Puheviestinnän päivät 2014 pidetään 5.–6.9.2014 Jyväskylässä. Päivillä juhlistetaan puheviestinnän tieteellisen yhdistyksen Prologos ry:n 25-vuotista taivalta.

Kaksipäiväisessä juhlakongressissa kuullaan esitelmiä ja kokoonnutaan työryhmissä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: http://puheviestinnanpaivat2014.wordpress.com/.

Tervetuloa juhlimaan kanssamme Prologos ry:n 25-vuotista taivalta!

Category: Uncategorized

PUHEVIESTINNÄN TEEMAPÄIVÄ 15.3.2013 TAMPEREELLA

Posted on by

Puheviestinnän teemapäivä 2013 – TYÖELÄMÄN VUOROVAIKUTUS

Aika: Perjantaina 15.3.2013 klo 10.00 alkaen

Paikka: Tampere, Tampereen yliopisto, Linna-rakennus (Kalevantie 5), K103

Ohjelma

9.00 Ilmoittautuminen

10.00 Teemapäivän avaus – Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtaja Heikki Hellman

Tervetulosanat – Prologos ry:n johtokunnan jäsen Pirjo Valokorpi

10.15–11.15 Kutsuttu puheenvuoro: Vuorovaikutuksen näkökulma työelämän toimivaan yhteistyöhön – FT Annaleena Aira, Likes

Kommenttipuheenvuoro: viestintävalmentaja Taru Uhrman, Pro-Stories Oy

Keskustelua

11.15–12.00 Teemaryhmien toiminnan käynnistäminen

12.00–13.00 Lounas

13.00–15.00 Teemaryhmätyöskentely

15.00–15.30 Kahvi ja teemaryhmien yhteenveto

Päätössanat

15.30-> Prologos ry:n kevätkokous (arvioidaan päättyvän klo 17.00 mennessä)

Muutokset aikatauluun ovat mahdollisia.

Kutsupuheenvuoron pitäjä Annaleena Aira työskentelee Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiössä tiedottajana. Aira on väitellyt puheviestinnästä filosofian tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta keväällä 2012. Aira tarkastelee väitöskirjassaan yhteistyön käsitettä sekä yhteistyön suhdetta vuorovaikutukseen. Puheenvuorossaan Aira pohtii, millaiset vuorovaikutuksen ilmiöt ovat yhteydessä toimivaan yhteistyöhön hajautuneessa toimintaympäristössä.

Teemaryhmien kuvaukset:

Rakentava dialogi haasteellisissa esimiestyön tilanteissa

Työryhmässä pohditaan, miten esimiehet voivat dialogin keinoin käsitellä erilaisia työyhteisöjen toiminnassa ilmeneviä haasteellisia tilanteita. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi työyhteisön ristiriidat, kiusaaminen, työkykyongelmat, työaikaan tai työtehtäviin liittyvien yksilöllisten toiveiden käsittely sekä työntekijän päihdeongelma. Dialogin ominaispiirteitä ja merkitystä esimiestyössä tarkastellaan työryhmässä tapausesimerkkien kautta. Tavoitteena on lisäksi tutkia sitä, miten dialogin periaatteisiin pohjautuva vuorovaikutus eroaa muusta työelämän arkisesta kommunikaatiosta.

Teemaryhmän puheenjohtajat: Susanna Lundell, tutkija, Työterveyslaitos; Kaija Loppela, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu; Antti Kasvio, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos

Tiedonhankinta kehittämisen lähtökohtana

Millaista todellisuutta hyvinvointibarometri kuvaa? Mitä on kehittämisehdotusten takana? Jäävätkö analyysien tulokset irti arjen puheesta ja kokemuksista? Työryhmässä tarkastellaan empiiristä tiedonhankintaa ja sen haasteita työelämän puheviestinnän tutkimuksen ja kehittämisen näkökulmasta. Ryhmässä pohditaan, millaista tietoa on mahdollista tavoitella ja mitä hankkimamme tieto oikeastaan välittää työelämän vuorovaikutuksesta. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki, jotka työskentelevät työstämällä tietoa kanssa tai ovat yleisemmin kiinnostuneita tiedonmuodostuksesta.

Teemaryhmän puheenjohtaja: Leena Mikkola, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto

Työpaikan verkossa

Uuden viestintäteknologian hyödyntämiseen työpaikoilla liittyy monenlaisia odotuksia. Viestintäkanavien ja -välineiden sirpaleisuus ja teknologian nopea muutos voivat myös asettaa paineita viestinnän ammattilaisille. Työryhmässä keskustellaan siitä, miltä verkottunut työelämä näyttää käytännössä tänä päivänä.

Teemaryhmän puheenjohtaja: Marko Siitonen, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto

Teemapäivään voit ilmoittautua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sihteeri [@] prologos.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä sinun tulee kertoa, mihin työryhmään olet osallistumassa. Osallistumismaksu on jäsenille 20 euroa ja muille 50 euroa. Ilmoittautuminen päättyy maanataina 11.3.2013. Osallistumismaksu tulee maksaa maanantaihin 11.3.2013 mennessä Prologos ry:n tilille FI36 1045 3000 1260 51. Käytä maksaessasi viitenumeroa 5005. Perustutkintoa suorittavilla puheviestinnän pääaineopiskelijoilla on vapaa pääsy teemapäivään.

Antoisaa teemapäivää työelämäviestinnän parissa!

Category: Ajankohtaista
Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company