Monthly Archives: April 2015

PUHEVIESTIJÄ – OTA KANTAA LUKION OPETUSSUUNNITELMALUONNOKSEEN!

Posted on by 0 comment

Asiantuntijayhteisön tehtävänä on yhteiskunnallinen osallistuminen ja vaikuttaminen oman alan kannalta keskeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin. Puheviestinnän asiantuntijayhteisö Prologoksella on nyt mahdollisuus ajankohtaiseen vaikuttamiseen ja kannanottoon lukion opetussuunnitelman perusteiden uudistamistyössä.

Opetushallitus on valmistellut luonnoksen lukion opetussuunnitelman perusteista. Perusteiden mukaan laaditut lukion opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016 lukien.

Viestintään ja vuorovaikutukseen liittyvä osaaminen on osa lukiokoulutuksen tavoitteistoa. Viestinnän ja vuorovaikutuksen teemoja on esillä lukio-opetuksen yleisissä tavoitteissa sekä kaikkia oppiaineita läpäisevissä aihekokonaisuuksissa. Lisäksi yksittäisten aineiden, kuten esimerkiksi terveystiedon opetussisällöistä löytyy vuorovaikutusosaamista sivuavia asiakokonaisuuksia.

Keskeisimmin viestinnän ja vuorovaikutuksen oppimistavoitteita ja -sisältöjä sisältyy äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen. Äidinkieli ja kirjallisuus määritellään lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksessa taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaineeksi, joka ammentaa sisältöjään kieli-, kirjallisuus- ja viestintätieteistä sekä kulttuurintutkimuksesta. Opetussuunnitelman perusteiden luonnos linjaa myös, että lukeminen, kirjoittaminen, puhuminen, vuorovaikutus, kieli, tekstit, kirjallisuus ja media kytkeytyvät jokaisen kurssin tavoitteisiin ja sisältöihin siten, että tietojen ja taitojen opiskelu on jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.

Puheviestinnän asema osana äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ei ole oppiaineen historian aikana ollut kuitenkaan vahva tai yhtenäinen. Oppiaineen opettajien omassa koulutuksessa pääpaino on kirjallisuuden ja suomen kielen opinnoilla. Puheviestintä on sijoittunut ja sijoittuu edelleen äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan tutkintoon yliopistoissa vaihtelevasti. Siten myös lukiokoulutuksessa puheviestinnän painotus on vaihdellut paljon koulu- ja opettajakohtaisesti.

Tärkeitä edistysaskeliakin on tehty. Lukuvuonna 2014–2015 vapaaehtoinen lukion puheviestintätaitojen päättökoe on valtakunnallisessa käytössä jo 16. kertaa. Koe on laajentunut myös ammatillisen perusopetuksen käyttöön. Päättökoe on nostanut puheviestinnän profiilia sekä lukio- että ammatillisessa koulutuksessa ja yleisemminkin. Se on myös tarjonnut opettajille tukea muun muassa puheviestinnän arvioinnin ja palautteenannon soveltamiseen käytännön opetustyössä.

Äidinkieli ja kirjallisuus on oppiaineena hyvin monen eri sisällön ja teeman kohtaamispaikka, jossa haasteeksi muodostuu nimenomaan runsauden pula. Oppiaineen opetussuunnitelman perusteiden valmistelussa on kuultu myös puheviestinnän asiantuntijoiden näkökulmaa ja pyritty sovittamaan sekä limittämään äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen kytkeytyvien eri asiantuntijatahojen ja intressiryhmien näkemyksiä yhteen.

Nyt puheviestinnän asiantuntijayhteisön jäsenillä on mahdollisuus kommentoida valmisteltavana olevaa lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnosta. Sitä voi kommentoida Opetushallituksen verkkosivuilla kaikille avoimessa verkkokyselyssä http://www.oph.fi/lops2016. Kysely sulkeutuu 6.5.2015 klo 16.15. Samasta verkko-osoitteesta löytyy myös lisätietoja opetussuunnitelman valmistelusta sekä lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnos.

Nyt meillä on siis mahdollisuus kannanottoihin sekä yleisempäänkin pohdintaan puheviestinnän asemasta ja merkityksestä lukiokoulutuksessa. Yhteinen ja laaja kiinnostuksen osoittaminen kommentoimalla ja kantaa ottamalla on merkityksellistä paitsi tämän hetkisessä opetussuunnitelman perusteiden valmistelutyössä myös erityisesti puheviestinnän tulevaisuuden näkymissä eri kouluasteiden tavoitteita ja sisältöjä laadittaessa. Kantaa ottamalla, ehdottamalla ja ideoimalla tuomme puheviestintää ja sen merkitystä näkyvämmäksi. Samalla tarjoamme tuoreita näkökulmia, uutta tietoa ja perusteita suoraan asiantuntijuutemme ytimestä.

Suvi-Tuuli Murumäki
Puheviestinnän yliopisto-opettaja, FM
Helsingin yliopisto

Katariina Hollanti
Puheviestinnän yliopisto-opettaja, FM
Helsingin yliopisto
Prologoksen johtokunnan jäsen

Category: Uncategorized

KUKA PÄIVITTÄISI MINUT?

Posted on by 3 comments

Prologoksen johtokunnassa käydään aika ajoin keskustelua, joka etenee jotakuinkin näin:

- ”Meidän pitäis järjestää jotain juttuja, joihin tulis työelämässä mukana olevat puheviestijät.”

- ”Joo, totta, just jotakin sellasta, jossa vois vaihtaa kokemuksia, hyviä käytänteitä ja saada tietoa uusimmasta tutkimuksesta. Siis sellasta toimintaa, joka olis suunnattu puheviestijöille, jotka opettaa, kouluttaa, tiedottaa tai tekee jotain vastaavia puheviestinnän juttuja.”

- ”Aivan! Siis, kun se tieto on jossain siellä, että on TOSI vaikea päästä sen äärelle kiireisen arjen keskellä. Että kyllähän sitä sovellettavissa olevaa tutkimustietoa puheviestinnästä on vaikka kuinka paljon! Mutta missä? Ja miten sitä ehtis sitten lukemaan ja soveltamaan.”

Kokemukseni mukaan tämä keskustelu johtaa usein pohdintaan siitä, mikä on tieteellisen yhdistyksen tehtävä ja kuinka Prologos voisi tukea jäsenistöään tuomalla tiedettä ja tutkimustietoa lähemmäksi puheviestijöiden arkista työn tekemistä eri areenoilla. Kurkotuksia ja avauksia tähän suuntaan on useita: Puheviestinnän päivät, teemapäivät, uutiskirje, oma vuosikirjamme Prologi ja esimerkiksi tämä hiljattain avattu blogi! Ja jos mielessäsi on muu hyväksi havaittu toiminnan muoto, kerro toki.

Koska työskentelen tutkijana, lienee yksi keskeisimmistä tehtävistäni juurikin uuden tiedon tuottaminen.  Vaikka arkisessa työssäni ”teen tiedettä” ja ”tuotan tutkimustietoa”, ovat nuo prosessit kovin hitaita ja minullakin on ajoittain sellainen tunne, että se kaipaamani ajantasainen tutkimustieto tai uutta luova tiede on jossakin kaukana, tavoittamattomissa tai ei ainakaan siellä, missä minä. Pitäisi nähdä vaivaa, pohtia ja ajatella, jotta se tieto tulisi osaksi minua ja voisin kokea tulleeni päivitetyksi, nähdä jotakin toisin. Pureskelematon tieto on usein käyttämätöntä tietoa. Minäkin joudun etsimään, suodattamaan, pysähtymään ja ajattelemaan toisin, jotta oppisin myös tekemään toisin. Valitettavasti kukaan ei päivitä minua automaattisesti.

Yksi tieteen tehtävistä on tuottaa tietoa ja vieläpä sellaista tietoa, jonka avulla voitaisiin tehdä maailmasta parempi. Maailma tosin ei muutu, jos ei kukaan löydä uuden tiedon lähteille, ota sitä omakseen ja tee sitä näkyväksi ympärillään. Siksi haastan sinuakin, hyvä lukija, hakeutumaan stimuloiviin paikkoihin, tapahtumiin ja tilanteisiin, tai sellaisten ihmisten seuraan, jotka tarjoavat päivityksen mahdollisuutta vaikkapa juuri puheviestinnästä.

Älä jää odottamaan automaattista päivitystä. Sitä tuskin tulee.

Sanna Herkama
Erikoistutkija, FT
Turun yliopisto

Category: Uncategorized
Floating Social Media Icons Powered by Acurax Blog Designing Company