Arkisto

Posted on by 0 comment

PUHEVIESTINNÄN  PÄIVÄT 2014

Puheviestinnän päivät 2014 pidettiin 5.–6.9.2014 Jyväskylässä. Päivillä juhlistettiin puheviestinnän tieteellisen yhdistyksen Prologos ry:n 25-vuotista taivalta. Puheviestinnän päivien verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://puheviestinnanpaivat2014.wordpress.com/.

PUHEVIESTINNÄN TEEMAPÄIVÄ 2010 – Vuorovaikutus ryhmässä
12.11.2010, Helsingin yliopisto

Marraskuisen puheviestinnän teemapäivän aiheena oli Vuorovaikutus ryhmässä. Erilaisissa ryhmissä tapahtuva vuorovaikutus on yksi puheviestinnän perinteisistä tutkimus- ja sovellusalueista. Ryhmätyöskentely on oleellinen toimintamalli niin kouluissa, yrityksissä kuin muuallakin työelämässä. Teemapäivässä pohdittiin aihetta monipuolisesti puheviestinnän tutkimuksen, opetuksen ja käytännön sovellusten näkökulmista. Kuinka ryhmän vuorovaikutusta analysoidaan puheviestinnän tutkimuksessa? Miltä ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutussuhteet näyttävät lapsen näkökulmasta? Miten vuorovaikutusta ja ryhmäilmiöitä voidaan lähestyä opetuksen ja oppimisen konteksteissa? Miltä näyttää tutkimuksen, opetuksen ja käytännön välinen suhde? Entä millaisia haasteita ja mahdollisuuksia ryhmien muuttuvat toimintaympäristöt tuovat mukanaan? Teemapäivä oli jäsenille ilmainen, ja ei-jäsenet maksoivat 50 euron osallistumismaksun. Teemapäivän yhteydessä järjestettiin yhdistyksen syyskokous.

PUHEVIESTINNÄN PÄIVÄT 2009: Yhteisyys ja erillisyys
25.–26.9.2009, Jyväskylän yliopisto

Prologos ry vietti 20-vuotisjuhlavuottaan ja järjesti Puheviestinnän päivät 2009 yhteistyössä Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen sekä puheviestintä-oppiaineen kanssa. Puheviestinnän päivien 2009 teemana oli “Yhteisyys ja erillisyys”.

Yhteisyyden ja erillisyyden teemat ovat yhteiskunnassamme esillä monin tavoin. Niiden välillä voidaan havaita jatkuva jännite. Jotkin näkökulmat painottavat yhdistävien tekijöiden puutetta tai tarvetta. Toisaalta yhteiskuntamme arvostaa yksilöllisyyttä. Yhteisyyden ja erillisyyden neuvottelua käydään jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa niin kotona, koulussa kuin työpaikoillakin. Puheviestinnän päivät 2009 pyrki tarjoamaan lähestymistapoja yhteisyyden ja erillisyyden ymmärtämiseen ihmisten välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Miten yhteisöllisyys syntyy? Mikä määrittää ryhmään tai yhteisöön kuulumista? Millaista on jäädä niiden ulkopuolelle? Kuinka vuorovaikutus yhdistää meitä? Kuinka oppia hyväksymään erilaisuus? Millaista on vastuullinen ja eettinen toiminta kasvokkain ja verkossa? Päivillä kuultiin niin empiiristen tutkimusten esittelyä kuin muita tieteellisiä puheenvuoroja.

Puheviestinnän päivien verkkosivut löytyvät osoitteesta https://www.jyu.fi/pvp2009.

PUHEVIESTINNÄN TEEMAPÄIVÄ 2008: Puheviestinnän oppimisen ja opettamisen tutkimus
Perjantai 14.3.2008
Helsinki, Tieteiden talo

Vuoden 2008 puheviestinnän teemapäivän keskiössä oli puheviestinnän oppimisen ja opettamisen tutkimus. Teemapäivän tavoitteena oli pohtia, millaista puheviestinnän oppimisen ja opetuksen tutkimusta tarvitaan ja millä tavalla alan tutkimus ja opetus hyödyntäisivät tarkoituksenmukaisella tavalla toisiaan.

Teemapäivään osallistuminen oli ilmaista, ja sen yhteydessä järjestettiin yhdistyksen vuosikokous.

TEEMAPÄIVÄ 2006: Vuorovaikutus ja hyvinvointi
Prologos ry järjesti yhteistyössä Kuopion yliopiston kielikeskuksen kanssa teemapäivän perjantaina 27.10. Kuopiossa.

Päivien aihe osui sopivasti yhteen Kuopion yliopiston 40. vuosipäiväjuhlan kanssa, jota vietettiin teemalla Terveys, ympäristö ja hyvinvointi. Hyvinvointi ja erityisesti sen vuorovaikutuksellinen luonne olivat esillä myös teemapäivässä. Tavoitteena oli koota ajankohtaista puheviestinnän alan ymmärrystä ja osaamista hyvinvointiin liittyen. Mikä on vuorovaikutuksen merkitys hyvinvoinnille esimerkiksi perheessä, parisuhteessa tai työelämässä? Onko hyvinvointi vuorovaikutuksessa suhteita, tilanteita, kuuntelemista vai ymmärrystä?

Teemapäivä oli jäsenille ilmainen, ja ei-jäsenet maksoivat 10 euron osallistumismaksun. Teemapäivään sisältyi kahvitarjoilu.

PUHEVIESTINNÄN PÄIVÄT 2005: Ilmiö nimeltä vuorovaikutus
Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitos, puheviestintä-oppiaine ja Prologos ry järjestivät Puheviestinnän tieteelliset päivät 14.-15.10.2005 Jyväskylän yliopistossa Seminaarinmäellä Musica-rakennuksessa. Päivien teema oli “Ilmiö nimeltä vuorovaikutus”.

Puheviestinnän tieteen- ja oppialan keskeinen käsite on ihmisten välinen vuorovaikutus. Tällä hetkellä vuorovaikutus ilmiönä ja käsitteenä on esillä monissa yhteyksissä ja monilla aloilla. Esimerkiksi työyhteisöissä korostetaan vuorovaikutteista toimintakulttuuria, opetussuunnitelmien kehitystyössä on painotettu ymmärrystä vuorovaikutuksesta ja valtion uuden palkkausjärjestelmän vaativuustasokuvauksissa vuorovaikutus on yhtenä arviointikohteenaan. Mitä vuorovaikutuksella näissä eri yhteyksissä tarkoitetaan ja miten ilmiötä tarkastellaan? Miten puheviestinnän tieteen- ja opetusalalla jäsennetään ilmiötä nimeltä vuorovaikutus?

TEEMAPÄIVÄ 2004: Viestintä, teknologia ja yhteisö
Osa ihastelee ja osa inhoaa – vieläkin viestintäteknologia herättää tunteita. Onko viestintäteknologia jo yhteisöjen arkipäivää vai poikkeus normaalista? Mitä haasteita teknologiavälitteiseen viestintään sisältyy? Miten erilaiset yhteisöt hyödyntävät teknologiaa? Millaisia yhteisöjä teknologia muodostaa? Miten teknologiavälitteinen viestintä vastaa yhteisön välittömän kanssakäymisen muotoja? Edellyttääkö yhteisöllisyys tänä päivänä viestintäteknologiaa ja teknologiataitoja?

Näitä kysymyksiä pohdittiin puheviestinnän teemapäivässä marraskuussa 2004 Tampereella.

PUHEVIESTINNÄN PÄIVÄT 2003: Muutos, merkitys & me
Puheviestinnän päivät 2003 pidettiin 17.–18.10.2003 Jyväskylässä. Päivien teemana oli “muutos, merkitys ja me”. Teemaan valikoituneet sanat kuvaavat viestinnän tutkimuksen keskeisiä ilmiöitä, ja toisaalta teema kuvaa puheviestinnän tieteenalalla ja yhteiskunnassa käynnissä olevia prosesseja, jotka laittavat meidät arvioimaan muutoksen merkityksiä, merkitysten muuttumista sekä meitä itseämme näiden prosessien keskellä, meidän muuttumistamme ja merkitystämme.

RYHMÄVIESTINNÄN TEEMAPÄIVÄ 2002
Prologos ry ja Tampereen yliopiston puheopin laitos järjestivät ryhmäviestinnän teemapäivän, jossa tarkasteltiin ryhmäviestinnän opetus- ja tutkimusalaa. Tarkoituksena oli kokoontua keskustelemaan ryhmäviestinnästä sekä muista ajankohtaisista aiheista kohtuullisin kustannuksin. Ryhmäviestinnän teemoista alustivat muun muassa Tarja Valkonen ja Leena Mikkola. Teemapäivä järjestettiin Tampereen yliopistolla. Paikkana oli päärakennuksen luentosali A4 (Kalevantie).

PUHEVIESTINNÄN PÄIVÄT 2001: Dialogeja
Puheviestinnän päivät 2001 pidettiin 19.-20.10.2001 Jyväskylän yliopistossa, Agorassa. Päivien teema oli Dialogi. Dialogi, keskustelu, on yksi vuorovaikutuksen keskeisistä ilmiöistä toteutuupa viestintä julkisessa keskustelussa, ammatillisissa kohtaamisissa tai yksityisissä tilanteissa. Puheviestinnän tutkimus tarkastelee viestintää ja vuorovaikutusta yksilöiden välillä, erilaisissa viestintäsuhteissa, ryhmissä ja yhteisöissä. Päivien aikana tarkasteltiin viestintää ja vuorovaikutusta erilaisissa konteksteissa. Dialogeja käytiin myös puheviestinnän tutkijoiden ja tutkimustiedon käyttäjien välillä, puheviestinnän ja lähitieteenalojen välillä sekä erilaisten tutkimusnäkökulmien välillä.

VIESTINNÄN TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2000: Viestintä, viisaus ja vastuu
Lisääntyykö viisaus informaatioyhteiskunnassa? Kuka kantaa vastuun verkossa? Miten maailmankylässä viestitään? Monitieteiset viestinnän tutkimuksen päivät järjestettiin Taideteollisen korkeakoulun uudessa Lume-mediakeskuksessa Helsingissä. Päivien kutsupuhujina olivat professori Noshir Contractor, joka puhui teemasta “Emergence of communication networks: A Self-organizing Systems Perspective” sekä professori Roza Tsagarousianou (UK), jonka teemana oli “Diasporic media and globalization”. Päivien ohjelmaan kuului myös Nordicomin järjestämä paneelikeskustelu sekä työryhmätyöskentelyä. Lisätietoja päivistä saa Prologoksen tiedottajalta.

Tutkimuspäivät järjestettiin ensimmäistä kertaa useiden viestinnän alan ja lähialojen yhdistysten yhteistyönä, mikä vaikutti hyvin onnistuneelta ratkaisulta. Järjestelijöinä toimivat Tiedotusopillinen yhdistys, Prologos, Suomen Elokuvatutkimuksen seura, Suomen Estetiikan Seura, Suomen Semiotiikan Seura, Taideteollinen korkeakoulu, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ja Viestintätutkimuksen seura.

PUHEVIESTINNÄN PÄIVÄT 1999: Työ, ammatti ja asiantuntijuus
Prologos ry järjesti Puheviestinnän päivät 5.-6.3.1999 Jyväskylässä. Päivien teemana oli “Työ, ammatti ja asiantuntijuus”. Päivien aikana pohdittiin puheviestinnän monitahoisia yhteyksiä esimerkiksi työhön, työelämään, erilaisiin ammatteihin, ammatillisuuteen ja asiantuntijuuteen. Puheviestinnän päivät rakentuivat esitelmistä, posterinäyttelystä ja työryhmätyöskentelystä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Floating Social Media Icons Powered by Acurax Blog Designing Company