Arkisto: Puheviestinnän päivät 2005: Ilmiö nimeltä vuorovaikutus

Posted on by 0 comment

Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitos, puheviestintä ja Prologos ry järjestivät Puheviestinnän tieteelliset päivät 14.-15.10.2005 Jyväskylän yliopistossa Seminaarinmäellä Musica-rakennuksessa. Päivien teema oli “Ilmiö nimeltä vuorovaikutus”.
Puheviestinnän tieteen- ja oppialan keskeinen käsite on ihmisten välinen vuorovaikutus. Tällä hetkellä vuorovaikutus ilmiönä ja käsitteenä on esillä monissa yhteyksissä ja monilla aloilla.
Esimerkiksi työyhteisöissä korostetaan vuorovaikutteista toimintakulttuuria, opetussuunnitelmien kehitystyössä on painotettu ymmärrystä vuorovaikutuksesta ja valtion uuden palkkausjärjestelmän vaativuustasokuvauksissa vuorovaikutus on yhtenä arviointikohteenaan. Mitä vuorovaikutuksella näissä eri yhteyksissä tarkoitetaan ja miten ilmiötä tarkastellaan? Miten puheviestinnän tieteen- ja opetusalalla jäsennetään ilmiötä nimeltä vuorovaikutus?

Päivien ohjelma:

Perjantai 14.10.
11.00 Ilmoittautuminen alkaa
13.15 – 14.30 Puheviestinnän päivien avaus, rehtori Aino Sallinen
Key note: Yhteiskuntatieteiden tohtori
Johanna Ruusuvuori, Tampereen yliopisto
14.30 – 15.00 Kahvi 15.00 – 17.00 Työryhmät kokoontuvat
18.30 Illanvietto Hotelli Albassa

Lauantai 15.10.

9.30 – 12.00 Työryhmät kokoontuvat
12.00 – 13.00 Lounas (omakustanteinen)
13.00 – 14.30 Plenumesitelmät
FT, Professori Maarit Valo:
Teknologiavälitteinen vuorovaikutus
FT, Akatemiatutkija Maili Pörhölä:
Henkinen väkivalta vuorovaikutussuhteissa
FT, Professori Tarja Valkonen:
Vuorovaikutus ryhmässä
14.30 – 15.15 Keskustelua plenumesitelmien pohjalta Päivien koonti ja loppusanat
Päätöskahvit

Puheviestinnän päivät alkavat perjantaina 14.10. klo 13, ohjelmassa on esitelmiä sekä työryhmätyöskentelyä klo 17.00 asti. Ilta jatkuu illallisen merkeissä klo 18.30 Hotelli Albassa. Lauantaina 15.10. työskentely alkaa klo 9.30, ja päivät päättyvät plenumesitelmiin ja päätöskahveihin n. klo 15.30. Päivien lopullinen ohjelma toimitetaan
ilmoittautuneille lokakuun alussa. Ilmoittautuminen tapahtuu 30.9. mennessä yhdistyksen sivuilla olevalla lomakkeella.
Puheviestinnän päivien osallistumismaksu on 25 € (Prologos ry:n jäsenet) / 45 € (ei-jäsenet) ja illalliskortin hinta on 20 €.Osallistumismaksuun sisältyy tiivistelmäkirjanen sekä kahvitarjoilu molempina päivinä.

Puheviestinnän päivien keskeinen työskentelymuoto on työryhmät, joissa vuorovaikutusta ilmiönä pohditaan eri näkökulmista. Mihin keskusteluun sinä haluaisit osallistua? Työryhmiin pyydetään puheenvuoroja, alustuksia ja esitelmiä. Tutustu työryhmäkuvauksiin, ja lähetä otsikko sekä 100 – 150 sanan tiivistelmä esitelmästäsi työryhmän puheenjohtajalle 12.9.2005 mennessä (työryhmien puheenjohtajien
yhteystiedot jäljempänä). Myös valmiit työryhmäehdotukset esitelmineen ovat tervetulleita. Lähetä valmis työryhmäkuvaus 12.9. mennessä Emma Kostiaiselle (emma.kostiainen@edu.jyu.fi). Työryhmiin pyydettävien puheenvuorojen kesto vaihtelee työryhmittäin. Puheviestinnän päivistä julkaistaan tiivistelmäkirjanen, johon jokaiselta alustajalta pyydetään lyhyt tiivistelmä. Työryhmien työskentelytavasta ja ohjeista tiivistelmän laatimista varten lisätietoja antavat työryhmien puheenjohtajat. Lisätietoja puheviestinnän päivistä antavat Prologoksen tiedottaja Lotta Kokkonen (lotta.kokkonen@jyu.fi, puh. 014-260 1556) ja puheenjohtaja Emma Kostiainen.

TERVETULOA PUHEVIESTINNÄN PÄIVILLE!

TYÖRYHMÄT

VUOROVAIKUTUSKOULUTUS – TUTKIMUSTA JA KÄYTÄNTÖÄ

Työryhmässä tarkastellaan sekä yliopistoissa että kentällä tapahtuvaa
vuorovaikutuskoulutusta niin teoreettisena kuin käytännöllisenäkin
kysymyksenä. Työryhmässä ollaan kiinnostuneita siitä, mitä
vuorovaikutusosaaminen on, millaisia ovat vuorovaikutuskoulutuksen
opetus- ja ohjauskäytännöt ja miten taitoja opitaan. Esitelmissä
kuvataan tutkimuksia, joiden kohteina ovat kulttuurienvälisen
vuorovaikutuksen opettaminen yliopistokontekstissa, ammatillisten
vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen työharjoittelun aikana sekä
tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen ja oppiminen
opettajakoulutuksessa. Työryhmässä tutustutaan myös kentällä
toteutettavien vuorovaikutusohjelmien sisältöihin, menetelmiin ja
perusteisiin.

Työryhmän puheenjohtaja:
Ulla Klemola
Jyväskylän yliopisto
Opettajankoulutuslaitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
p. (014) 2601 714

VUOROVAIKUTUKSEN LUONNE JA DYNAMIIKKA
Työryhmässä käsitellään vuorovaikutuksen luonnetta ja dynamiikkaa
erilaisissa viestintäsuhteissa, niin ns. asymmetrisissä
viestintäsuhteissa, opiskeluryhmissä kuin verkkoympäristössäkin.
Työryhmän tavoitteena on tuoda esille teoreettis-käsitteellisiä
näkökulmia vuorovaikutuksen tarkasteluun, pohtia metodologisia
kysymyksiä, kuten miten vuorovaikutussuhdetta tutkitaan, mitä
metodeista seuraa ja mitä metodeja voisi olla sekä pohtia
vuorovaikutussuhteiden vaikutuksia esimerkiksi oppimiseen, sosiaalisten
roolien määrittelyyn, yhteisöön sosiaalistumiseen ja sitoutumiseen.

Työryhmän puheenjohtajina:
Maija Gerlander
Helsingin yliopisto
Humanistinen tiedekunta
PL 3 00014 Helsingin yliopisto
p. (09) 191 24037
Tuula-Riitta Välikoski
Tampereen yliopisto Puheopin laitos 33014 Tampereen yliopisto
p. (03) 2157 293

VUOROVAIKUTUKSEN VARJOPUOLET

Työryhmässä tarkastellaan vuorovaikutuksessa esiintyviä ongelmia
erilaisissa viestintäkonteksteissa. Tavoitteena on luoda teoreettisia
ja empiirisiä katsauksia muun muassa vuorovaikutuspelkoihin,
loukkaavaan viestintään ja henkiseen väkivaltaan esimerkiksi perheessä
ja parisuhteessa sekä opiskelu- ja työyhteisöissä.
Vuorovaikutusongelmia lähestytään niin yksilöiden, ryhmien kuin
yhteisöjenkin näkökulmasta. Esitelmissä kuvataan vuorovaikutusongelmien
luonnetta sekä tarkastellaan niiden syitä ja seurauksia. Työryhmän puheenjohtaja:
Maili Pörhölä
Jyväskylän yliopisto
Viestintätieteiden laitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
p. (014) 260 1523

JOHTAMINEN JA TYÖELÄMÄN VUOROVAIKUTUS

Työryhmässä pohditaan nykyisen työelämän vuorovaikutushaasteita
erityisesti johtamisen näkökulmasta. Työelämän muuttuessa myös
yritysten vuorovaikutuskäytännöt ja -kulttuurit ovat muutoksessa.
Millaista vuorovaikutusosaamista ja millaisia vuorovaikutustaitoja
johtajilta vaaditaan nykyisessä työelämässä? Millaista tiimien
johtaminen on vuorovaikutuksen näkökulmasta? Ryhmän esitelmissä
tarkastellaan vuorovaikutuksen ja johtamisen yhteyksiä sekä pohditaan,
millaista vuorovaikutusta nykypäivän työelämässä tarvitaan.

Työryhmän puheenjohtaja:
Anu Sivunen
Jyväskylän yliopisto
Viestintätieteiden laitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
p. (014) 2601 550

VUOROVAIKUTUS TIETEELLISESSÄ TUTKIMUKSESSA

Viime vuosikymmeninä on ihmis- ja yhteiskuntatieteissä on tapahtunut
monenlaisia käänteitä niin menetelmällisesti kuin lähtökohtaisestikin.
Käsitys tutkijan ja tutkittavien roolista on mullistunut myös muuten
kuin sanastollisesti. Yhä useammin tutkimusprosessi mielletään tai
ainakin nimetään vuorovaikutukselliseksi. Työryhmään toivotaan
esityksiä joissa aukaistaan, pohditaan ja problematisoidaan tutkimuksen
tekoon liittyviä vuorovaikutussuhteita ja -tilanteita. Niin empiiriset
kuin teoreettisetkin näkökulmat tutkimusprosessin
vuorovaikutusluonteeseen ovat tervetulleita.

Työryhmän puheenjohtaja:
Eeva Takala
Jyväskylän yliopisto
Soveltavan kielentutkimuksen keskus
Jyväskylän yliopisto
p. 050-344 0358

SUPPORTIIVISUUS VUOROVAIKUTUKSESSA

Vuorovaikutussuhteilla on vaikutusta ihmisten hyvinvointiin, tai
pahoinvointiin. Tässä työryhmässä tarkastellaan supportiivisuutta
vuorovaikutuksellisena ilmiönä. Työryhmään ovat tervetulleita
esitykset, joissa tarkastellaan supportiivisen vuorovaikutuksen
merkitystä erilaisissa elämäntilanteissa, muuttuvissa konteksteissa ja
monenlaisissa vuorovaikutussuhteissa. Mukaan toivotaan myös
puheenvuoroja, joissa pohditaan ja problematisoidaan ilmiötä. Niin
empiiriset kuin teoreettisetkin näkökulmat ovat tervetulleita.

Työryhmän puheenjohtaja:
Lotta Kokkonen
Jyväskylän yliopisto
Viestintätieteiden laitos
PL 35 (ToB), 40351 Jyväskylä puh. (014) 2601 556

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company