Arkisto: Teemapäivä 2004: Viestintä, teknologia ja yhteisö

Posted on by 0 comment

Osa ihastelee ja osa inhoaa – vieläkin viestintäteknologia herättää tunteita. Onko viestintäteknologia jo yhteisöjen arkipäivää vai poikkeus normaalista? Mitä haasteita teknologiavälitteiseen viestintään sisältyy? Miten erilaiset yhteisöt hyödyntävät teknologiaa? Millaisia yhteisöjä teknologia muodostaa? Miten teknologiavälitteinen viestintä vastaa yhteisön välittömän kanssakäymisen muotoja? Edellyttääkö yhteisöllisyys tänä päivänä viestintäteknologiaa ja teknologiataitoja?

Näitä kysymyksiä pohdittiin puheviestinnän teemapäivässä, marraskuussa 2004 Tampereella. Teemapäivään Tampereelle kokoontui noin 40 osallistujaa.

Aika: keskiviikko, 03.11.2004
Paikka: PINNI B. Luentosali 1100. Tampereen yliopisto.
Aikataulu: 10.00 – 16.00

OHJELMA
10.00 Puheopin laitoksen johtajan tervehdys
10.10 Laura Janusik
10.30 Leena Mikkola ja Mikko Jäkälä: Tukevaa teknologiaa?
11.00 Sari Andersson: Webcasting käyttäjän näkökulmasta
11.30 Jukka-Pekka Puro: Viestintäteknologian ongelmat erilaisissa työyhteisöissä
12.00 Lounastauko
13.00 Ella Kyllönen: Viestintäteknologian käyttö kansalaisjärjestötoiminnassa
13.30 Anu Sivunen: Tiimien vetäjien viestintäteknologiavalinnat hajautetuissa tiimeissä
14.00 Prologos ry:n 15-vuotissyntymäpäiväkahvit
14.30 Annaleena Ylinen: Viestintäteknologian käyttö läheisissä vuorovaikutussuhteissa
15.00 Marko Siitonen: “Welcome to the friendliest ORG ever!” -yhteisöllisyyden rakentaminen verkkopeliyhteisöissä
15.30-16.00 Päivien koonta ja Prologos 15 v.

Teemapäivä on jäsenille ilmainen ja ei-jäsenten osallistumismaksu on 10 euroa. Prologos ry tarjoaa kaikille osallistujille kakkukahvit juhlavuoden kunniaksi.

PUHEENVUOROJEN TIIVISTELMÄT

Tukevaa teknologiaa? (Leena Mikkola ja Mikko Jäkälä)
Viestintätieteissä tuen käsitteellä viitataan vuorovaikutukseen, jonka funktiona on lisätä hallinnan ja hyväksynnän tunnetta ja joka toteutuu yleensä interpersonaalisen viestinnän kontekstissa. Tieto- ja viestintäteknologian näkökulmasta tuella viitataan yleensä erilaisten teknologisten ratkaisujen käyttämiseen vuorovaikutuksen tai yhteistyön mahdollistamisessa ja tehostamisessa. Puheenvuorossamme tarkastelemme tuen käsitettä sekä interpersonaalisen viestinnän että teknologiavälitteisen viestinnän konteksteissa ja pohdiskelemme, millaista tukea teknologialla on tarjota.

Webcasting käyttäjän näkökulmasta (Sari Andersson)
Käsittelen puheenvuorossani Tampereen yliopiston puheopin laitokselle tekeillä olevaa pro gradu -työtäni, jossa tutkin millaisena puheviestintätilanteena vastaanottajat eli käyttäjät kokevat webcasting-lähetyksen seuraamisen. Esitän tutkimuksessani kysymyksiä siitä, millaisia odotuksia heillä on välinettä ja puhujaa kohtaan sekä siitä, millaisia nonverbaaleja ja verbaaleja havaintoja käyttäjät tekevät puhujasta ja miten nämä havainnot vaikuttavat puhujasta muodostettuun vaikutelmaan.

Viestintäteknologian ongelmat erilaisissa työyhteisöissä (Jukka-Pekka Puro)
Uusi viestintäteknologia on edellyttänyt työyhteisöissä uudenlaisia viestinnän pelisääntöjä esimerkiksi sisältöjen, rakenteiden ja tyylilajien suhteen. Pelisäännöttömissä työyhteisöissä törmätään herkästi ongelmiin erilaisten virhetulkintojen tai viestinnän kannalta tärkeiden arvojen, kuten avoimuuden suhteen. Millaisia näiden pelisääntöjen pitäisi olla, miten niitä rakennetaan, kuinka esimerkiksi teknologista resistanssia kohdataan?

Viestintäteknologian käyttö kansalaisjärjestötoiminnassa (Ella Kyllönen)
Kansalaisvaikuttaminen on monimuotoistunut viestintäteknologian kehittymisen myötä. Myös erilaisilla kansalaisjärjestöillä on käytössään useampia viestintävälineitä kuin ennen. Esimerkiksi sidosryhmiin pidetään yhteyttä sähköpostilla ja Internetin avulla organisoidaan mielenosoituksia ja erilaisia tapahtumia. Esitelmässäni tarkastelen sitä, kuinka viestintäteknologiaa käytetään kansalaisjärjestöissä erityisesti vaikuttamiseen. Millaista vaikuttaminen on, kun käytössä on monenlaista viestintäteknologiaa? Antaako viestintäteknologia järjestöille uusia vaikuttamismahdollisuuksia?

Tiimien vetäjien viestintäteknologiavalinnat hajautetuissa tiimeissä (Anu Sivunen)
Hajautettujen tiimien vetäjät kohtaavat toiminnassaan haasteita, jotka johtuvat esimerkiksi aikaeroista, maantieteellisestä etäisyydestä ja teknologiavälitteisestä viestinnästä. Kun toiminnan koordinointi ja vuorovaikutus tapahtuu suurimmaksi osaksi erilaisten viestintäteknologioiden välityksellä, ei ole merkityksetöntä, mikä viestintäkanava ja -väline milloinkin valitaan. Esitelmässä tarkastellaan hajautettujen tiimien vetäjien viestintäteknologiavalintoja ja perusteita eri välineiden valitsemiselle heidän jokapäiväisessä työssään.

Viestintäteknologian käyttö läheisissä vuorovaikutussuhteissa (Annaleena Ylinen)
Läheisiä viestintäsuhteita ylläpidetään viestimällä usein ja monien erilaisten viestintäteknologioiden avulla. Videoyhteyden kaltaiset teknologiat näyttävät tuovan uusia mahdollisuuksia läheisten suhteiden ylläpitoon, ja ihmiset kehittävät uusia tapoja käyttää tutumpia teknologioita. Puheenvuorossani esittelen, miten tutkimusaineistossani teknologioita on käytetty uusilla tavoilla –esimerkiksi niin, että eri puolella Suomea silti ”tuntuu vähän niin kuin asuttaisiin yhdessä”.

“Welcome to the friendliest org ever!” – Yhteisöllisyyden rakentaminen
verkkopeliyhteisöissä (Marko Siitonen)
Mitä tapahtuu yhteisöllisyydelle kun vakiintunut verkkopeliyhteisö hajoaa varoittamatta ja sen tuhkasta nousee uusi sitä korvaamaan? Kuinka uuden yhteisön jäsenet pyrkivät rakentamaan jaettua yhteisöllisyyden kokemusta suhteessa vanhaan yhteisöön? Entä kuinka yhteisöllisyys näkyy yhteisön jokapäiväisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa? Puheenvuoro käsittelee konkreettisten esimerkkien kautta yhteisöllisyyden rakentamisen prosesseja verkkopeliyhteisöissä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company