Gradupalkinnot valmennussuhteita, monikulttuurisia työyhteisöjä ja rekrytoijien vuorovaikutusosaamista tutkineille

Julkaistu:

Prologos ry palkitsi ansiokkaita viestinnän ja vuorovaikutuksen alan graduja. Ensimmäistä kertaa jaetut gradupalkinnot myönnettiin kolmelle maisterintutkielmalle ympäri Suomen. Palkinnon saivat Matilda Bogdanoff (Helsingin yliopisto), Karoliina Karppinen (Tampereen yliopisto) ja Essi Salminen (Jyväskylän yliopisto). Gradupalkinnoilla haluttiin rohkaista tekemään alaa edistävää ja keskustelua herättävää viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimusta sekä nostaa esiin opinnäytetöitä ja niiden tekijöitä.

Matilda Bogdanoff tarkasteli tutkielmassaan valmennussuhteita ja niistä puhumista. Maajoukkuetason yleisurheilijoiden puheesta löytyi useita kilpailevia diskursseja valmennussuhteesta. Bogdanoff on itsekin huippu-urheilija, ja hän pohtii työssään syvällisesti omaa positiotaan suhteessa tutkittavaan aiheeseen ja aineistoon. Bogdanoffin tulokset korostavat aiheen ja siihen liittyvien käsitysten moniäänisyyttä:

Diskursseissa kuului paitsi urheilijoiden oma vuorovaikutushistoria myös laajemmat kulttuuriset oletukset kilpaurheilun ja urheiluvalmennuksen luonteesta. Havaittuja diskursseja läpäisi puhe kilpaurheilun raakuudesta, osapuolten keskinäisestä välimatkasta ja vallasta”, Matilda Bogdanoff kuvaa työssään.

Karoliina Karppinen syventyi monikulttuuristen työyhteisöjen vuorovaikutukseen. Tutkielmassa hän käytti uudenlaista jaetun kulttuurin käsitettä. Jaettu kulttuuri antaa uuden tavan tarkastella työyhteisöjen vuorovaikutuksessa muodostuvia kulttuureita ja korostaa vuorovaikutussuhteiden merkitystä. Tekijä painottaa lisäksi monimuotoisuuden tunnistamisen tärkeyttä:

“Tutkielman tuloksia sekä aiempaa tutkimuskirjallisuutta tarkastelemalla voidaan tulla siihen johtopäätökseen, että monikulttuurisissa työyhteisöissä voi muodostua oma, muista kulttuureista eriteltävissä oleva jaettu kulttuurinsa. Tutkielma myös osoittaa tarpeen tunnistaa ja ottaa huomioon kulttuuristen identiteettien kompleksisuus työelämässä”, tiivistää Karoliina Karppinen.

Essi Salminen tarttui työssään työhaastatteluihin ja rekrytoijien vuorovaikutusosaamisen kysymyksiin. Työhaastatteluvuorovaikutus vaatii Salmisen mukaan rekrytoijilta monipuolisesti osaamista. Esimerkiksi ymmärrys tavoitteista ja ennakkokäsityksistä sekä motivaatiotekijät ja kuunteleminen ovat keskeisiä. Tutkielmassa korostetaan myös työhaastatteluun liittyviä haasteita:

Eräs haastateltavistani kertoi työhaastattelemisen olevan kuin ”salapoliisityötä”, koska rekrytoijan on osattava kysyä juuri oikeita kysymyksiä, juuri kyseiselle hakijalle sopivalla tavalla, jotta työhaastattelun olisi mahdollista toteutua parhaalla mahdollisella tavalla eli tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti”, kiteyttää Essi Salminen tutkielmassaan.

Prologos ry myönsi palkinnot perjantaina 8.10.2021 Vuorovaikutuksen teemapäivän päätteeksi. Tapahtuma on osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021.

Lisätietoja:

Matilda Bogdanoff
matilda.bogdanoff[at]gmail.com

Karoliina Karppinen 

karoliina.karppinen[at]tuni.fi

Essi Salminen

essipauliinas[at]outlook.com

Lisätietoja gradupalkinnoista:
Kaisa Laitinen
Prologos ry:n varapuheenjohtaja, tutkijatohtori
kaisa.a.m.laitinen[at]jyu.fi