Prologos ry:n kevätkokous ja Tiedekahvit 4.5.2020: Keskustelua kahdesta väitöskirjasta

Julkaistu:

Tervetuloa Prologos ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään maanantaina 4.5.2020 klo 14.00 alkaen. Kokouksen fyysinen paikka on Lapinkaari 18, Tampere. Yhdistyslakiteknisistä syistä kutsuun on merkitty paikka, mutta kokous ja tiedekahvit järjestetään etäyhteyksin Zoomin avulla. Lähetämme kaikille ilmoittautuneille etukäteen Zoom-linkin sekä tarvittavat dokumentit sähköpostilla (esityslista, toimintakertomus ja tilintarkastusdokumentit).

Ilmoittaudu kevätkokoukseen ja tiedekahveille 17.4.2020 mennessä. (Ilmoittautuminen päättynyt.)

Prologos ry:n kevätkokous ma 4.5.2020

Kevätkokouksen esityslistalla ovat seuraavat asiat:

  • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.

Tiedekahvit: Keskustelua kahdesta väitöskirjasta

Kokouksen jälkeen klo 15.00 alkaen ohjelma jatkuu tiedekahveilla. Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille yhdistyksen jäsenille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Tiedekahveilla mahdollisuus kuulla uusimmasta alan tutkimuksesta. Puheenvuoron saavat Kaisa Laitinen ja Maija Peltola.

Vuorovaikutusteknologian merkitys nykyaikaisissa asiantuntijatyöyhteisöissä

Yliopistonopettaja ja väitöskirjatutkija Kaisa Laitinen (Jyväskylän yliopisto) esittelee tiedekahveilla väitöskirjansa keskeisimpiä tuloksia ja johtopäätöksiä. Neljästä empiirisestä tutkimusartikkelista koostuva väitöskirja käsittelee vuorovaikutusteknologian merkitystä nykyaikaisissa asiantuntijatyöyhteisöissä. Tutkimuksessa paneudutaan virtuaalitiimeihin ja työyhteisön sosiaaliseen mediaan liittyviin erityiskysymyksiin, kuten tiedonjakamiseen, tunneilmaisuun ja teknologian käyttöön suhdeverkostojen tukena. Tulosten pohjalta vuorovaikutusteknologia näyttäytyy eräänlaisena työyhteisön jäsenten yhteisenä tilana, jossa toteutetaan monenlaisia vuorovaikutuksen prosesseja. Tilan tavoin teknologia sisältää erilaisia mahdollisuuksia ja rajoitteita, muttei suoranaisesti määritä sen avulla tapahtuvaa vuorovaikutusta. Tiedekahveilla syvennytään tarkemmin saatuihin tuloksiin ja niistä johdettuihin johtopäätöksiin.

Terveydenhuollon ammattilaisen ja diabeetikon välisen vuorovaikutuksen yhteys tyypin 2 diabeteksen omahoitoprosessiin

Yliopistonopettaja ja väitöskirjatutkija Maija Peltola (Tampereen yliopisto) esittelee tiedekahveilla väitöskirjatutkimuksensa tähänastisia tuloksia. Artikkeliväitöskirjassa kuvataan, miten tervey­denhuollon ammattilaisen ja diabeetikon välinen vuorovaikutus on yhteydessä tyypin 2 diabeteksen omahoito­prosessiin. Vuorovaikutuksen ja omahoidon välistä yhteyttä tarkastellaan analysoimalla tyypin 2 diabetesta sairastavien kokemuksia lääkärien ja hoitajien kanssa tapahtuneista merkityksellisistä vuorovaikutustilanteista, jotka ovat edistäneet tai estäneet omahoidon onnistu­mista. Tutkimuksessa on tähän asti tarkasteltu diabeetikoiden vuorovaikutuskokemusten viestinnällisiä ominaispiirteitä, hoitosuhteeseen liittyviä kilpailevia diskursseja sekä vuorovaikutuksen merkitystä terveydenhuollon ammattilaisen ja diabeetikon välisen yhteistyön tekemisessä. Tiedekahveilla kootaan tutkimuksen keskeisiä tuloksia sekä pohditaan tutkimustulosten merkitystä terveysviestinnän kontekstissa.