Prologos ry:n kevätkokous ja Tiedekahvit 6.5.2022: Keskustelua kahdesta väitöskirjasta

Julkaistu:

Lämpimästi tervetuloa Prologos ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään perjantaina 6.5.2022 klo 9.00 alkaen. Kokous järjestetään etäyhteyksin Zoomin avulla. Lähetämme kaikille ilmoittautuneille etukäteen Zoom-linkin sekä tarvittavat dokumentit sähköpostilla.

Kevätkokouksen jälkeen klo 10.15 – n. klo 11.45 ohjelma jatkuu Tiedekahveilla. Tiedekahvit on avoin ja maksuton tapahtuma kaikille yhdistyksen jäsenille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Myös Tiedekahvit järjestetään Zoomissa.

Ilmoittautuminen kevätkokoukseen ja Tiedekahveille tällä lomakkeella maanantaihin 2.5. mennessä.

Prologos ry:n kevätkokous ma 6.5.2022 klo 9.00 alkaen

Kevätkokouksen esityslistalla ovat seuraavat asiat:

  • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.

Ajankohta: perjantai 6.5. klo 9.00 alkaen

Paikka: järjestetään etänä, ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki

ILMOITTAUTUMINEN: maanantaihin 2.5. mennessä tällä lomakkeella.

TiedekahvitKeskustelua kahdesta väitöskirjasta

Tiedekahvit on suunnattu Prologos ry:n jäsenille sekä kaikille vuorovaikutuksesta ja sen uusimmasta tutkimuksesta kiinnostuneille. Mukaan toivotaan myös alan opiskelijoita.

Tänä vuonna Tiedekahveilla kuullaan tutkija Anniina Huuskon (Jyväskylän yliopisto) ja tutkija, yliopisto-opettaja Tuula Kaitsaaren (Turun yliopisto) väitöskirjatutkimuksista.

Viestintäteknologioiden käytön hallinta tietotyössä: osaamista, toimijuutta ja tavoitettavuutta

Väitöskirjatutkija Anniina Huusko (Jyväskylän yliopisto) esittelee noin keskivaiheille edenneen väitöstutkimuksensa alustavia tuloksia ja tuleviin osatutkimuksiin liittyviä suunnitelmia. Neljästä artikkelista koostuvassa väitöskirjassa keskitytään viestintäteknologioiden käyttöön tietotyössä. Fokus on työntekijöiden toimijuuden kokemuksissa ja niissä merkityksissä, joita he antavat teknologiavälitteiselle viestinnälle ja viestintäteknologioiden käytölle. Keskeisiä tutkimusta ohjaavia kysymyksiä ovat: kuinka tietotyöntekijät kokevat autonomiansa viestintäteknologioiden käyttäjinä ja kuinka he hallitsevat viestintäteknologioiden käyttöään suhteessa työyhteisössä neuvoteltuihin tavoitettavuuden odotuksiin. Puheenvuorossa tarkastellaan teoreettisen artikkelin tuloksia, keskittyen viestintäteknologioiden käytön hallintaa jäsentäviin käsitteellisiin ja teoreettisiin johtopäätöksiin, sekä pohjustetaan alustavia empiirisiä tuloksia ja tulevien osatutkimusten rajauksia. Teoreettisten tulosten perusteella viestintäteknologioiden käytön hallintaa voidaan käsitteellistää erilaisten osaamisjäsennysten ja itsesäätelyn kautta, ja alustavat empiiriset tulokset osoittavat, että viestintäteknologioiden käyttöön liittyy sosiomateriaalista toimijuutta.

Restoratiivisen työyhteisösovittelun muutoskokemukset – vuorovaikutustekijöiden ja mekanismien merkitys konfliktin ratkaisussa.

Turun yliopiston työyhteisösovittelija ja restoratiivisen eli korjaavan työyhteisösovittelun muutoskokemuksista väitellyt VTT Tuula Kaitsaari käsittelee puheenvuorossaan restoratiivisen työyhteisösovittelun ja vuorovaikutuksen merkitystä työyhteisökonfliktien ratkaisemisessa yliopistokontekstissa. Tarkastelu pohjautuu tuoreeseen väitöskirjaan, jossa arvioitiin sovitteluprosessin vaiheiden ja sen jälkeisen ajan vaikutuksia konfliktin ratkaisuun ja työhyvinvointiin. Tutkimustulokset osoittivat organisaatiotason muutosteorian toimivuuden yhteisötason tarkastelussa sekä erilaisten vuorovaikutukseen ja informaatioon liittyvien tekijöiden ja mekanismien merkityksen konfliktin lopulliseen ratkaisuun. Puheenvuorossa tarkastellaan työyhteisösovitteluprosessin merkitystä konfliktinratkaisussa ja tuloksia erityisesti vuorovaikutuksen ja informaation näkökulmasta.

Ajankohta: perjantai 6.5.2022 klo 10.15 – n. klo 11.45

Paikka: järjestetään etänä, ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki

ILMOITTAUTUMINEN: maanantaihin 2.5. mennessä tällä lomakkeella.