SYKSY KÄYNTIIN ETÄOPETUSKAHVEILLA

Julkaistu:
Avainsanat: , , ,

Prologos ry:n syksyn ensimmäinen tapahtuma oli perjantaina 13.8.2021 järjestetyt etäopetuskahvit. Viestinnän ja vuorovaikutuksen opetuksen ja koulutuksen teemoja käsittelevä yhteinen kahvitteluhetki järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna jäsenistön toiveesta. Tuolloin toivottiin tukea opetuksen ja koulutuksen järjestämiseen uudessa tilanteessa, täysin etänä. Ensimmäiset etäopetuskahvit ovatkin onnistunut esimerkki yhdistyksen halusta tarjota jäsenille merkityksellisiä ja hyödyllisiä kohtaamisia. Tilaisuuden palautteessa osallistujat toivoivat lisää samankaltaisia tilaisuuksia, mahdollisuuksia tavata ja jakaa kokemuksia opetukseen ja koulutukseen liittyen, joten uusi tilaisuus soviteltiin syksyn kalenteriin.

Johtokunta vaihtui ja järjestelyihin saatiin mukaan uusia kasvoja, mutta kahvien perusidea haluttiin säilyttää ja jättää riittävästi tilaa keskustelulle ja yhteiselle ideoinnille. Etäopetuskahveilla oli hyvä herätellä ajatuksia tulevasta syksystä ja edelleen monin paikoin etätoteutuksin jatkuvasta koulutuksesta ja opetuksesta.

Vuorovaikutuksen arvostus on entisestään lisääntynyt


Etäopetuskahvien suosio ei hiipunut edellisvuodesta, sillä mukana oli jälleen mukava määrä osallistujia. Tilaisuuden aluksi käytiin läpi ennakkokyselyn vastauksia, joissa kerrottiin monipuolisesti siitä, mitä kuluneen vuoden aikana on opittu ja oivallettu viestinnän ja vuorovaikutuksen opetuksesta ja koulutuksesta etäympäristössä.

Vastausten positiivinen sävy oli ilahduttavaa. Etäopetuksen koettiin sopivan viestinnän ja vuorovaikutuksen koulutukseen ja opetukseen. Perinteisiäkin menetelmiä, kuten draamaa, oli onnistuttu soveltamaan etäympäristössä uudella tavalla ja luottamus omaan ammattitaitoon ja ongelmanratkaisukykyyn oli etäopettamisen myötä kasvanut. Vuorovaikutussuhteiden merkityksen kerrottiin saaneen entistä enemmän ansaittua huomiota vuoden aikana ja arvostuksen vuorovaikutusta kohtaan lisääntyneen.

Haasteitakin kerrottiin kohdatun. Suurelta osin koettiin huolta opiskelijoiden ja osallistujien jaksamisesta. Pohdittiin myös sitä, ettei etävuorovaikutuksessa ole olemassa samankaltaista etikettiä tai vakiintuneita käytäntöjä kuin perinteisemmissä vuorovaikutusympäristöissä.

Ennakkokyselyn vastausten purkamisen jälkeen siirryttiin keskustelemaan pienryhmiin. Ryhmäkeskusteluista koottiin Flinga-seinä, johon oli nostettu muutamia viestinnän ja vuorovaikutuksen opetusta ja koulutusta koskettavia ajankohtaisia teemoja ajatuksia herättelemään.

Yhteisistä keskusteluista käytäntöön

Etäopetuksen ja –koulutuksen onnistuneista käytänteistä käytiin keskustelua. Nähtiin, että etäily tarvitsee oman etikettinsä. Keskusteluissa vinkattiin toimivista viestintäkäytänteistä ja toisaalta ehdotettiin, että etätyöskentelyn etiketistä voidaan sopia yhdessä opiskelijoiden kanssa. Etäyhteyksien hienoina puolina huomioitiin, että se mahdollistaa virtuaalivierailuja ja etäluennoitsijoiden osallistumisen tapahtumiin ympäri maailmaa. Tästä saimme kuulla hienoja esimerkkejä.

Esiintymisen kurssit ja koulutukset synnyttivät myös keskustelua ja etäesiintymisen määritelmää pohdittiin. Onko etäesiintymistä jo se, että kasvot näkyvät Zoomissa? Työelämässä todettiin kysyttävän yhä monipuolisempia esiintymistaitoja. Erityisesti etäesiintymisen hallinnasta nähtiin tulleen oma osaamisalueensa, jota ei ainoastaan toivota, vaan jopa edellytetään.

Lukion uusi opetussuunnitelma herätti keskustelua. Uudessa LOPS:ssa vuorovaikutusosaaminen on yksi laaja-alaisen osaamisen osa-alueista. Osallistujat pohtivat, millaista vuorovaikutusosaamista tulevaisuuden yliopisto-opiskelijoilla on? Keskusteltiin muun muassa siitä, miten lukion käytännöt vuorovaikutuksen opetuksessa muuttuvat ja miten uusien oppikirjojen lisäksi saataisiin laajemminkin tietoa vuorovaikutuksesta helposti ymmärrettävään muotoon, jota voitaisiin lukio-opetuksessakin hyödyntää. LOPS herätti osallistujissa myös toiveikkuutta. Parhaimmillaan lukiolaisten vuorovaikutusosaamisen monipuolisempi kehittyminen tarjoaa mahdollisuuden syventää ja terävöittää viestinnän ja vuorovaikutuksen opetussisältöjä korkeakoulujen peruskursseilla.   

Opetuksen tulevaisuutta pohdittaessa nähtiin tarve rakentaa opettajaidentiteettiä uudelleen. Myös oppiainerajat ylittävää yhteistyötä tulisi tehdä nykyistä enemmän. Viestinnän ja vuorovaikutuksen opetuksen toivottiin tulevaisuudessa löytävän yhä selkeämmin oman syvimmän merkityksensä ja tuovan esille asiantuntijuuttaan aina silloin, kun sille on kysyntää.

Etäopetuskahvien tulevaisuus

Tapahtuma on lunastanut paikkansa yhdistyksen vuosittaisessa toimintakalenterissa. Etäopetuskahvien hyvin suunniteltu, mutta väljä, vapaamman keskustelun mahdollistava aikataulu on saanut kiitosta osallistujilta. Tapahtuman välittömyys on herättänyt toiveita järjestää kahvitteluhetkiä useammin kuin kerran vuodessa. Ajatusta on helppo kannattaa ja saa pohtimaan tapoja, joilla ajatusta voisi edistää. Suunnitteluun tarvitsemme mukaan jäseniämme, joita opetuksen ja koulutuksen teemat puhuttelevat. Kannustammekin kaikkia pohtimaan, kuinka voisimme yhdistyksenä parhaiten luoda puitteita ja mahdollisuuksia myös omaehtoisemmalle vuorovaikutukselle ja verkostoitumiselle. Yhdistys olemme me kaikki yhdistyksen jäsenet.

Säännöllisesti järjestettävät Vuorovaikutuksen teemapäivä ja Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät tarjoavat oivan foorumin tuoda keskusteluun kiinnostavia ja ajankohtaisia opetuksen ja koulutuksen aiheita. Jokaisen on mahdollisuus vaikuttaa päivien sisältöön tarjoamalla puheenvuoroja ja/tai kokonaisia työryhmiä. Tänäkin vuonna opetuksen ja koulutuksen teemat ovat vahvasti mukana. Vapaamuotoisemmat tapaamiset palvelevat hieman toisenlaista tarkoitusta: halutessaan voisi tuoda mukanaan mielessä pyörineen kysymyksen, ajatuksen idun, tai ihan vain kahvikupposen ja kollegiaalista tukea tarvitsevan mielen.

Elokuun kahveilla kollegiaalista instrumentaalista tukea jaettiin muun muassa hyödyllisten linkkien muodossa. Kurkkaa aluksi vaikka nämä:

https://teaching.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/miten-toteuttaa-etaopetus-poikkeustilanteessa-pedagogiset-ohjeet

https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/toimintaohjeet/opiskelijoille-ohje-etaopetukseen-osallistumiseen

https://movi.jyu.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/mita-tulee-ottaa-huomioon-teknologiavalitteisessa-yhteistyossa

https://www.varma.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-artikkelit/uutiset/2020-q4/pussi-paassa-ei-hommat-suju–pidetaan-kamerat-paalla-videokokouksissa

Nähdään pian uudelleen yhdistyksen tapahtumissa!

Marja Eklund

Marja Eklund, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija

Tampereen yliopisto

Tapahtumavastaava, Prologos ry

Eeva Kaarne joella

Eeva Kaarne, puheviestinnän yliopisto-opettaja

Helsingin yliopiston kielikeskus

Rahastonhoitaja, Prologos ry

Elina Kreus veden äärellä

Elina Kreus, puheviestinnän yliopisto-opettaja

Lapin yliopiston kielikeskus

Viestintävastaava, Prologos ry

Manne Maalismaa ulkona

Manne Maalismaa, puheviestinnän yliopisto-opettaja

Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskus

Tapahtumavastaava, Prologos ry