Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät 18.–19.9.2020

Julkaistu:

Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät 2020 järjestetään virtuaalisesti pe 18. – la 19.9.2020. Prologos ry järjestää päivät yhteistyössä Helsingin yliopiston kielikeskuksen kanssa.

Perjantain pääpuhujana on apulaisprofessori Leena Mikkola (Tampereen yliopisto), jonka puheenvuoron aiheena on ”Tasoja, alueita ja kehyksiä – viestintäteoreettisen kehittämisen tarkastelua”. Lauantain pääpuhujana kuullaan yliopistonlehtori Janne Matikaista (Helsingin yliopisto), jonka puheenvuoron otsikko on ”Sosiaalinen identiteetti ja vuorovaikutus”.

Lisätietoa löydät Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivien 2020 verkkosivuilta.

Aikataulu

Perjantai 18.9.2020

 • 9.00-11.00 Prologos ry:n kokous
 • 11.30-12.30 Päivien avaus, keynote-keskustelutilaisuus: ”Tasoja, alueita ja kehyksiä – viestintäteoreettisen kehittämisen tarkastelua”, apulaisprofessori Leena Mikkola, keskustelun vetäjänä Prologos ry:n puheenjohtaja, FT, dos. Anne Laajalahti
 • (lounastauko)
 • 13.30-15.00 Työryhmät 1
 • 15.30-17.00 Työryhmät 2
 • 17.30-19.00 Vapaamuotoinen virtuaalinen verkostoitumishetki ja illanvietto

Lauantai 19.9.2020

 • 10.00-11.30 Työryhmät 3
 • 11.45-12.45 Keynote-keskustelutilaisuus: ”Sosiaalinen identiteetti ja vuorovaikutus”, FT, dos., yliopistonlehtori Janne Matikainen, keskustelun vetäjänä apulaisprofessori Marko Siitonen
 • (lounastauko)
 • 13.30-15.00 Työryhmät 4
 • 15.15 Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininnan jako, päivien loppusanat

Pääpuhujat


FT, apu­la­is­pro­fessori Leena Mikkola

Leena Mikkola (FT, Jyväskylän yliopisto) työskentelee viestinnän apulaisprofessorina Tampereen yliopiston viestinnän yksikössä 1.8.2020 alkaen. Leena Mikkolan asiantuntijuutta ovat työyhteisön vuorovaikutuksen, johtajuuden ja hyvinvoinnin kysymykset, joita hän on tutkinut erityisesti sosiaali- terveydenhuollon alueella. Mikkolan tutkimusintressit kohdistuvat tällä hetkellä hyvinvoinnin viestinnälliseen rakentumiseen, vuorovaikutussuhteen ja identiteetin dynamiikkaan sekä johtajuuteen interprofessionaalisessa asiantuntijatyössä. Leena Mikkola on julkaissut tutkimustaan useissa kansainvälisissä ja kotimaisissa julkaisuissa. Vuonna 2020 ilmestyi Routledgen kustantamana teos Workplace Communication, jonka Mikkola toimitti yhdessä Maarit Valon kanssa. Mikkola on toiminut Prologoksen puheenjohtajana vuosina 2000-2004 ja puheviestinnän vuosikirja Prologin päätoimittajana vuosina 2013-2014. Tutkimustyönsä ohella Leena Mikkola tekee konsultointityötä sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöille, ja hän on toiminut yli kymmenen vuoden ajan asiantuntijaluennoitsijana erikoistuvien lääkäreiden johtamiskoulutuksessa.

Keynote-puheenvuoro: ”Tasoja, alueita ja kehyksiä – viestintäteoreettisen kehittämisen tarkastelua”

Jokaisen vuorovaikutuksen tutkijan, kouluttajan ja kehittäjän tavoitteena on tunnistaa vuorovaikutuksen ongelmakohtia ja löytää niihin ratkaisuja. Usein – todellakin – jo pelkästään huomion kiinnittäminen vuorovaikutukseen auttaa ja viestinnän teoreettisten käsitteiden oppiminen antaa välineitä keskusteluun, joka voi viedä toimintaa haluttuun suuntaan. Systemaattinen kehittäminen eli haluttu muutos edellyttää kuitenkin tietoista ja systemaattista toimintaa. Tässä puheenvuorossa ehdotan yhtä mahdollista tapaa analysoida (työ)yhteisön, ryhmien ja tiimien vuorovaikutusta. Analyysissa eteneminen neljän tason kautta mahdollistaa sen, että kehittäminen on systemaattista ja sen, että kehittäminen lähtee liikkeelle vuorovaikutuksesta ei yksilöistä. Puheenvuorossa pohdin analyysimallin asettumista viestinnän eri alueille (realms) ja sen asettumista tutkimuksen, opetuksen, konsultaatiotyön ja johtamisen kehyksiin.


VTT, dosentti Janne Matikainen

Janne Matikainen (VTT, dosentti, Helsingin yliopisto) työskentelee yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa viestinnän oppiaineessa. Hänen taustansa on sosiaalipsykologiassa, väitöskirjassaan hän tarkasteli yrittäjien internet-asenteita laadullisen asennetutkimuksen näkökulmasta. Matikainen on tutkimuksissaan keskittynyt verkon sosiaalisiin ilmiöihin, kuten vuorovaikutukseen, asenteisiin ja luottamukseen. Viime aikoina hän on tutkinut sisällön tuottamisen motiiveja sosiaalisessa mediassa, mediasukupolvia sekä poliittisia skandaaleja sosiaalisessa mediassa. Hän on julkaissut ja toimittanut useita kirjoja ja tieteellisiä artikkeleita. Lisäksi hän on vetänyt monia täydennyskoulutuksia, luennoinut paljon erilaisissa tilaisuuksissa sekä kommentoinut mediassa verkkoon liittyviä ilmiöitä.

Keynote-puheenvuoro: ”Sosiaalinen identiteetti ja vuorovaikutus”

Vuorovaikutustilanteessa on monia kontekstitekijöitä, jotka määrittävät vuorovaikutusta, mutta eivät välttämättä ole selkeästi nähtävillä välittömässä vuorovaikutuksessa. Yksi tällainen tekijä on sosiaalinen identiteetti eli ryhmäjäsenyyksiin perustuva identiteetti. Sosiaalisen identiteetin teorialla on selitetty monia vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä, aina mellakoista netin vuorovaikutusilmiöihin ja vihapuheeseen. Myös arkisessa vuorovaikutuksessa sosiaalisen identiteetillä on merkitystä, esimerkiksi siinä, kuinka henkilö tuntee kuuluvansa samoihin ryhmiin vuorovaikutuskumppaniensa kanssa. Esityksessä luodaan katsaus sosiaalisen identiteetin teoriaan ja erityisesti sen yhteydestä vuorovaikutukseen liittyviin ilmiöihin. Erityisesti huomio kiinnitetään siihen, millainen rooli sosiaalisella identiteetillä on verkossa ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa.

Työryhmät ja puheenvuorot

PERJANTAI 18.9. TYÖRYHMÄT 1 KLO 13.30-15.00

Työryhmä: Yhteisöjen rakentaminen ja rajoittaminen
Puheenjohtaja: Anne Laajalahti

 • Parasosiaalinen vuorovaikutus maahanmuuttajan kanssa videolla ja immersiivisessä virtuaaliympäristössä, Ira Virtanen, Tampereen yliopisto
 • Kansallisuuden diskursiivinen rakentuminen e-urheilun katsojien vuorovaikutuksessa, Marko Siitonen, Jyväskylän yliopisto & Maria Ruotsalainen, Jyväskylän yliopisto
 • Kytevän trauman jäljillä: kokemuksia toiseuttamisesta ja ulkopuolelle sulkemisesta, Tarja Tanttu & Tuulikki Kurki, Itä-Suomen yliopisto

Työryhmä: Opetus ja koulutus
Puheenjohtaja: Tessa Horila

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen harjoittelua lähi- ja etätoteutuksessa, Marja Eklund & Pekka Isotalus, Tampereen yliopisto
 • Yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä tieteellisen ajattelunsa kehittymisestä, Mitra Raappana, Jyväskylän yliopisto & Leena Mikkola, Tampereen yliopisto
 • Chatbot esiintymisjännityksen keskustelukumppanina puheviestinnän kurssilla – Design-lähtöinen tutkimusote, Katariina Uitto, Helsingin yliopisto, Janne Niinivaara, Helsingin yliopisto & Markku Turunen, Tampereen yliopisto

Työryhmä: Vuorovaikutuksen ja teknologian rajapinnoilla
Puheenjohtajat: Margareta Salonen ja Kaisa Laitinen, Jyväskylän yliopisto, kieli- ja viestintätieteiden laitos

 • Conversational gatekeeping practices on Finnish newspapers Instagram, Margareta Salonen, Jyväskylän yliopisto & Salla-Maaria Laaksonen, Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus
 • ”Et oo botti taaskaan keittänyt kahvia”: Automatisoitu sosiaalinen botti tiimin jäsenenä, Kaisa Laitinen, Jyväskylän yliopisto, Salla-Maaria Laaksonen, Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus & Minna Koivula, Jyväskylän yliopisto
 • Digitaaliset teknologiat toimijoina – systemaattinen katsaus, Tomi Laapotti, Jyväskylän yliopisto, kieli- ja viestintätieteiden laitos

PERJANTAI 18.9. TYÖRYHMÄT 2 KLO 15.30-17.00

Työryhmä: Työelämän rajat ja yhteisöt
Puheenjohtaja: Mitra Raappana

 • Työpaikan yhteiset tauot ylläpitämässä sosiaalista läheisyyttä fyysisestä etäisyydestä huolimatta, Mirka Rauniomaa, Marika Helisten, Mari Holmström, Pauliina Siitonen & Maarit Siromaa, Oulun yliopisto
 • Työn ja muun elämän rajanhallinta globaalissa työssä, Jonna Leppäkumpu & Anu Sivunen, Jyväskylän yliopisto
 • Työyhteisöön kuulumisen rakentuminen jäsenyysneuvotteluissa ja työpaikan vertaissuhteissa – siirtymä korkeakoulusta nuoreksi asiantuntijaksi, Sari Rajamäki, Jyväskylän yliopisto

Työryhmä: Professional identities in workplace interactions
Chair: Malgorzata Lahti, University of Jyväskylä

 • Ammatillisen identiteetin rakentuminen – teoriaa ja peilausta nuoriin hammaslääkäreihin, Tuula Hakkarainen, Turun yliopisto, Kieli- ja viestintäopintojen keskus
 • Moniammatillisen ammatti-identiteetin tarkastelua positioinnin näkökulmasta, Emma Sallinen, Tampereen yliopisto
 • Negotiating professional identities in interprofessional healthcare teams: An intercultural communication perspective, Malgorzata Lahti, University of Jyväskylä & Leena Mikkola, University of Tampere
 • Discursive Construction of Work Identity in Workplace Interactions, Kirsi-Marja Toivanen, University of Jyväskylä/Karelia University of Applied Sciences

Työryhmä: Vuorovaikutuksen uudet areenat
Puheenjohtaja: Janne Niinivaara

 • Politiikan henkilöityminen sosiaalisessa mediassa eduskuntavaalien aikana , Elisa Kannasto, Vaasan yliopisto, Laura Paatelainen, Tampereen yliopisto, Pekka Isotalus, Tampereen yliopisto
 • Kuunteleminen sosiaalisen median ilmiönä, Lassi Rikkonen, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Tampereen yliopisto
 • Verkostoanalyysi yleisövuorovaikutuksen kehittämisessä, Tuija Aalto, Sosiaalisen median päällikkö, Yle & Olli Parviainen, Sometrik Oy

LAUANTAI 19.9. TYÖRYHMÄT 3 KLO 10.00-11.30

Työryhmä: Tiedon ja tutkimuksen merkitys yhteisöjen kehittämisessä
Puheenjohtajat: Sanna Herkama, Turun yliopisto ja Leena Mikkola, Tampereen yliopisto

 • Vuorovaikutusprosessien tunnistaminen hoitokäytänteiden kehittämisessä, Leena Mikkola, Tampereen yliopisto
  Rehtorien rooli kiusaamisenvastaisen intervention pitkäjänteisessä toteuttamisessa, Sanna Herkama, Turun yliopisto, Mari Kontio, Turun kaupunki & Miia Sainio, Jyväskylän yliopisto
 • Kyselytulosten vuorovaikutteinen käyttö organisaation kehittämisessä, Juuso Repo, Sanna Herkama, Elisa Poskiparta & Christina Salmivalli, Turun yliopisto
 • Mitattavat muutokset. Kokemusmittaus muutostuen suuntaajana ja vuorovaikutuksen edistäjänä, Pipsa Purhonen & Kimmo Vättö, CCEA Oy

Työryhmä: Turvallisuus, pystyvyys ja osaaminen työelämässä
Puheenjohtaja: Tomi Laapotti

 • Vuorovaikutuksen tutkiminen ja tiimityön turvallisuuden havainnointi prosessiteollisuudessa, Sari Käpykangas, Työterveyslaitos
 • Fysioterapia vuorovaikutuksen näkökulmasta, Jutta Helenius, suomen kielen lehtori, Tampereen yliopiston kielikeskus & Jesse Asikainen, Proxima Finland
 • Pystyvyyskäsitykset tiimin virtuaalitapaamisissa, Mitra Raappana & Maarit Valo, Jyväskylän yliopisto

Työryhmä: Näkökulmia vuorovaikutusosaamisen opettamiseen ja kouluttamiseen
Puheenjohtajat: Johanna Järvelin-Suomela, Tampereen yliopisto, Eeva Kaarne, Tampereen yliopisto

 • Miten opiskelijat määrittelevät vuorovaikutusosaamisen puheviestinnän kurssin alussa, Johanna Järvelin-Suomela, Tampereen yliopiston kielikeskus & Riikka Järvelä, Helsingin yliopiston kielikeskus
 • Pitääkö henkilöbrändäystä opettaa – ja miten se onnistuu etänä? Menesty mediassa -opintojakso ajan hermolla, Marianna Hoikkala & Liisa Kouvonen, Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskus
 • Teknologiavälitteinen oppimiskokemus etätoteutetulla puheviestinnän kurssilla, Piia Jokiranta & Eeva Kaarne, Tampereen yliopiston kielikeskus

LAUANTAI 19.9. TYÖRYHMÄT 4 KLO 13.30-15.00

Työryhmä: Johtaminen ja vuorovaikutus
Puheenjohtaja: Marja Eklund

 • Digiajan esimiesviestintä työhyvinvoinnin rakentajana, Pia Lappalainen, Aalto-yliopisto
 • Akateemisten johtajien itsensä johtamis- ja vuorovaikutuskokemukset yt-arjesta, Janne Niinivaara, Lapin yliopisto

Paneeli: Vuorovaikutusosaamisen opetus, oppiminen ja arviointi teknologiavälitteisesti
Paneelin johtajana: Lotta Kokkonen, Jyväskylän yliopisto
Keskustelijoina: Peppi Taalas, Jyväskylän yliopisto, Jonna Koponen, UEF, Salme Korkala, Jyväskylän yliopisto, Otto Pärssinen, sosialityön pääaineopiskelija, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, JYU

Työryhmä: Työelämän vuorovaikutussuhteet: rakentuminen, merkitykset ja tulkinnat
Puheenjohtajat: Sari Rajamäki & Hanna Nykänen, Jyväskylän yliopisto

 • Tietysti pitää olla hienovarainen, mutta toisaalta myöskin suorapuheinen – Jännitteet sosiaalialan asiakastyössä, Hanna Nykänen, Jyväskylän yliopisto
 • Työyhteisön vertaissuhteen kehittymisen mahdollistava vuorovaikutus, Sari Rajamäki, Jyväskylän yliopisto
 • Nuorten lääkäreiden suhde- ja identiteettikehykset johtaja-työntekijäsuhteessa, Leena Mikkola, Tampereen yliopisto, viestinnän yksikkö & Heli Parviainen, Tampereen yliopisto, terveystieteet