Yhdistyksen säännöt

1. Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Prologos ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä. 

2. Tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellistä tutkimusta, opetusta, koulutusta ja kehittämistä Suomessa sekä osallistua alan kansalliseen ja kansainväliseen tieteelliseen toimintaan. Yhdistys voi jakaa apurahoja. 

3. Toiminta 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

  • osallistuu kansallisten ja kansainvälisten konferenssien ja seminaarien järjestämiseen
  • pitää yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin viestinnän alan järjestöihin ja korkeakouluihin sekä alan tutkijoihin, opettajiin ja muihin asiantuntijoihin
  • tiedottaa alan tutkimus- ja julkaisutoiminnasta sekä kansallisista ja kansainvälisistä tapahtumista
  • harjoittaa julkaisutoimintaa. 

4. Jäsenet 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä päättää johtokunta. Yhdistys voi lisäksi kutsua kunniajäseniä. Varsinaiset jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen. 

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen – on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta 

  • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai
  • ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

6. Yhdistyksen kokoukset ja koollekutsuminen

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa johtokunnan määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin johtokunnan jäsenelle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjallisella kutsulla tai sähköpostitse. 

Yhdistyksen kokoukset voidaan tarvittaessa pitää etäkokouksina. 

7. Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 

6. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

8. Johtokunta 

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä. 

Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi. 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Lisäksi johtokunta valitsee yhdistykselle rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta voi asettaa työryhmiä. 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

9. Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle. 

10. Nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kukin erikseen. 

11. Sääntöjen muuttaminen 

Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä yhdistyksen johtokunnalle, joka esittää sen lausuntoineen yhdistyksen kokoukselle. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa sitä. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa. 

12. Yhdistyksen purkaminen 

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Ehdotus purkamisesta katsotaan hyväksytyksi, jos kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa purkamista. Yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Mahdolliset jäljelle jääneet varat luovutetaan yhdistyksen viimeisen purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

Hyväksytty 8.12.2020.